آرشیو وب سایت همایش های دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

اخبار و رخدادهای سایت

شماره حساب پرداخت نقدی جهت شرکت در دوره های آموزشی مرکز توانمندسازی و آموزش های کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

دوستانی که از سایت موفق به واریز مبلغ نشده اند میتوانند با مراجعه به هر یک از شعب بانک ملی به شماره حساب 0216473266005 بنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه در فیش سه برگی هزینه ثبت نام را واریز کرده و در اصرع وقت انرا جهت ثبت به مسئول مربوطه در دانشگاه آزاد تحویل دهد.

شماره حساب همایش

0105638809003