هزینه ثبت نام دوره
هزینه ثبت نام دورههزینه قابل پرداخت برای دوره  8000000 ریال خواهد بودو برای شرکت کنندگان در دوره مدرک معتبر صادر خواهد شد