تماس با ما


جهت تماس با مسئولین برگزار کننده دورهبا شماره تلفن 96-33440094 داخلی 252 و 260 تماس حاصل فرمایید.