هزینه ثبت نام دوره


هزینه قابل پرداخت برای دوره  1000000ریال خواهد بود

و برای شرکت کنندگان در دوره مدرک معتبر صادر خواهد شد.