اخبار و رخدادهای همایش

کارگاه آموزشی تعمیر و نگهداری تجهیزات دندانپزشکی

کارگاه آموزشی تعمیر و نگهداری تجهیزات دندانپزشکی

کارگاه آموزشی دوره داوری مقدماتی

دانشگاه آزاداسلامی واحد ارومیه در نظر دارد در آذر ماه سال96 دوره ای به مدت 8 ساعت برگزار نماید