تقویم رویدادهای همایش

کارگاه آموزشی تعمیر و نگهداری تجهیزات دندانپزشکی

کارگاه آموزشی تعمیر و نگهداری تجهیزات دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی واحد ارومیه در نظر دارد در شهریور ماه سال 1397دوره ای به مدت 40 ساعت برگزار نمایداخبار و رخدادهای همایش

کارگاه آموزشی تعمیر و نگهداری تجهیزات دندانپزشکی

کارگاه آموزشی تعمیر و نگهداری تجهیزات دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی واحد ارومیه در نظر دارد در شهریور ماه سال 1397دوره ای به مدت 40 ساعت برگزار نماید