اخبار و رخدادهای همایش

کارگاه آموزشی دوره داوری حقوقی مقدماتی 2

دانشگاه آزاداسلامی واحد ارومیه در نظر دارد در شهریور ماه 98 دوره ای به مدت 8 ساعت برگزار نماید