تاریخ شروع دوره و محل برگزاری آن


شروع کلاسهای دوره EPT  بعد از به حد نصاب رسیدن داوطلبان کلاس تشکیل خواهد شد.محل برگزاری دوره : ارومیه - خیابان شهید بهشتی - دانشکده علوم انسانی