تاریخ شروع دوره و محل برگزاری آن






شروع کلاسهای دوره EPT  بعد از به حد نصاب رسیدن داوطلبان کلاس تشکیل خواهد شد.



محل برگزاری دوره : ارومیه - خیابان شهید بهشتی - دانشکده علوم انسانی