تاریخ شروع دوره و محل برگزاری آن


شروع کلاسهای دوره  یکم مرداد 1396 می باشد و بعد از به حد نصاب رسیدن داوطلبان کلاس تشکیل خواهد شدمحل برگزاری دوره : ارومیه - خیابان شهید بهشتی - دانشکده علوم انسانی