تماس با ما


جهت ارتباط با مسئولین اداره توانمند سازی و دفتر معاونت برنامه ریزی با شماره های 33453371 و 33440095 با داخلی 252  و 260 تماس حاصل فرمایید