تماس با ما


.جهت ارتباط با مسئولین اداره توانمند سازی و دفتر معاونت برنامه ریزی با شماره های 33453371 و 33444042 تماس حاصل فر مایید