اخبار و رخدادهای

کارگاه آموزشی دوره داوری حقوقی پیشرفته یک

دانشگاه آزاداسلامی واحد ارومیه در نظر دارد در تیرماه ماه سال 97 دوره ای به مدت 8 ساعت برگزار نماید