کمیته های برگزاری

مهندس صمد کرمی

مهندس نازنین شفیعی

مهندس احمد سعادتی

مهدی مظفری نژاد

دکتر پژمان محمدی

دبیر اجرایی

میلاد رمضانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

دکتر علیرضا بنیادی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

دکتر الهام ظرف ساز

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

دکتر فرحناز ریمنی نیکو

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس

دکتر سید حسین کاشف

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه - دبیر علمی

دکتر مهناز سعیدی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکتر کریم صادقی

دانشیار دانشگاه ارومیه

دکتر سیما مدیر خامنه

دانشیار دانشگاه ارومیه

دکتر جواد غلامی

استادیار دانشگاه ارومیه

دکتر پرویز علوی نیا

استادیار دانشگاه ارومیه

دکتر مهدی سرخوش

استادیار دانشگاه ارومیه

دکتر ساسان بالغی زاده

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران

دکتر محمدرضا عنانی سراب

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران

دکتر زهرا ظهوریان

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

دکتر کیوان سیدی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

دکتر پیمان رضوانی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

دکتر فرهاد مظلوم

استادیار دانشگاه مراغه

دکتر علی باستانفر

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی خوی

دکتر حسین هاشم نژاد

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی خوی

دکتر فرح قادری

استادیار دانشگاه ارومیه

دکتر هاله زرگرزاده

استادیار دانشگاه ارومیه

دکتر محمد تولایی

استادیار دانشگاه ارومیه

پروفسور دکتر راد الیس

Professor Rod Ellis Curtin University, Australia

دکتر ژیلا محمدنیا

استادیار دانشگاه ارومیه

دارا تفضلی

دانشگاه کردبا اسپانیا

پروفسور هایو ریندرز

Professor Hayo Reinders Unitec University, New Zealand

پروفسور کریستین کومبه

Professor Christine Coombe Dubai Men's College, UAE

النا گومز پارا

Associate Professor Mª Elena Gómez Parra University of Cordoba, Spain