راهنمای ارسال چکیده و مقالات


 


نویسنده محترم لطفا چکیده و مقاله خود را به روش زیر آماده و ارسال نمائید:


فرم ثبت نام در سیستم وب سایت را پر نموده و رمز عبور برای ورود به صفحه شخصی را تعریف نمایید.


پس از تایید ثبت نام، با نام کاربری که در واقع همان کد ملی شما می باشد و رمز عبور تعریف شده خودتان وارد صفحه کاربری شوید. 

چکیده یا کل مقاله خود را پس از ثبت در سیستم با فرمت docx و  pdf  به صورت زیپ مطابق با آخرین ویرایش راهنمای APA از بخش ارسال مقاله، ارسال نمایید. از قسمت پیگیری مقاله، میتوانید وضعیت پذیرش یا رد مقاله خود را مشاهده نمایید. 


 


paper tamplate

poster template

presentation template