نمایه کنفرانس در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و سیلیویکا


آدرس سایت نمایه کنفرانس در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام:

/http://conf.isc.gov.ir/eltl96/fa

آدرس سایت نمایه کنفرانس در پایگاه سیویلیکا:

https://www.civilica.com/Calendar-PIELTL01.html