تاریخ شروع دوره و محل برگزاری آن:


 تمهیدات لازم برای شروع کلاسها در بصورت یک روزه درمرداد ماه پیش بینی خواهد شد و طول دوره 8 ساعت می باشد.و محل برگزاری دوره در خیابان شهید بهشتی (دانشکده سابق) دانشکده علوم انسانی