تاریخ شروع دوره و محل برگزاری آن:


از تاریخ 1396/05/01 تمهیدات لازم برای شروع کلاسها پیش بینی شده است و طول دوره 8 ساعت می باشد.و محل برگزاری دوره در خیابان شهید بهشتی (دانشکده سابق) دانشکده علوم انسانی