تماس با ما


جهت ارتباط با مسئولین اداره توانمند سازی و دفتر معاونت برنامه ریزی با شماره های 33453371

و یا با شماره 33440095 داخلی های 265 و260و 252  تماس حاصل فرمایید