تاریخ ، محل برگزاری


زمان برگزاری دوره تا پایان نیمه اول آذرماه 1397میباشد مدت دوره  16 ساعت می باشد
محل برگزاری دوره در خیابان دانشکده جنب دانشگاه سراسری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه خواهد بود .