هزینه ثبت نام دوره


هزینه قابل پرداخت برای دوره  3500000 ریال خواهد بودو برای شرکت کنندگان در دوره مدرک معتبر صادر خواهد شد