مقالات پذیرفته شده • سلامت زنان

  نوع پذیرش : پوستر
  نویسنده مسئول : ماجده نبویان
  سایر نویسندگان : ماجده نبویان – فاطمه تقلیلی
 • چکیده مقاله:
  سلامت زنان ماجده نبویان – فاطمه تقلیلی مقدمه: سلامت زنان یکی از اولویت های اساسی سلامت جامعه و اهداف توسعه هزاره سوم است, با این وجود بسیاری از حیطه های مرتبط با سلامت زنان مورد توجه قرار نگرفته و حتی تاکنون مورد شناسایی واقع نشده اند. لذا باید از طریق پژوهش های علمی مورد شناسایی قرار گیرند, تا بتوان براساس آنها راهبردهای مناسب برای حفظ و ارتقا سلامت زنان به کارگرفت این مطالعه نیز با هدف شناسایی ابعاد مختلف سلامت زنان و ارتقا آن انجام شده است. روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه مروری سیستماتیک بوده که تولیدات علمی از طریق جستجو در پایگاه هایScholar SID,Mag iran,Iranmedex, Googleو مجلات بدون محدودیت زمانی با یک استراتژی ترکیبی شامل استفاده از کلید واژه MESH و همچنین کلید واژه های تخصصی بازیابی شد و اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: ابعاد سلامت زنان در سه طبقه فردی , خانوادگی و اجتماعی جای دارند و با توجه به آسیب پذیر بودن زنان در جامعه بسیاری از مشکلات آنها از روی غفلت ناشناخته مانده و با وجود تحولات به وجود آمده در سیاست های سلامت زنان در سطح بین الملل, هنوز کاستی های زیادی نسبت به این قشر آسیب پذیر بخصوص در کشورهای فقیر یا در بین مناطق مختلف جغرافیایی واجتماعی در کشورها دیده می شود. سلامت روانی زنان در دهه های گذشته افزایش چشمگیری داشته لکن میزان رضایتمندی از سلامت روان در بین مردان بیشتر از زنان بوده است.از آنجا که همواره جامعه انسانی از فقدان بهداشت و سلامت جسمی و روحی زنان لطمات جبران ناپذیری دیده بنابراین برای رسیدن به سطوح بالای ارتقای سلامت زنان باید به تحقق نظریات توسعه در بهبود وضعیت سلامتی زنان پرداخته شود. نتیجه گیری: در مطالعه حاضر تلاش براین بود که با انجام مرور نظام مند مطالعات مرتبط با سلامت زنان , ابعاد سلامت زنان و ارتقای آن در جهان شناسایی گردد. برای رسیدن به این مهم فراهم کردن موقعیت مطلوب اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی برای زنان و همچنین ایجاد بانک اطلاعات و سامانه پایش و مراقبت از سلامت زنان و گسترش فرهنگ مسوولیت پذیری و حضور زنان متخصص در سطوح مختلف سیستم سلامت توصیه می شود. کلید واژه : ابعاد سلامت, ارتقا سلامت زنان, مدیریت سلامت زنان منابع: 1- شناسایی ابعاد سلامت زنان ایرانی : مرور مطالعات کیفی , رضایی ن و دیگران. پژوهش پرستاری دوره 10, شماره 3 پاییز 1394, 118-130. 2- احمدی ب, باباشاهی س, مدیرت سلامت زنان : توسعه سیاست ها و تحقیقات و خدمات . فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی, سال دوازدهم, شماره47 صفحه 29-59 3- امید و رضایت از زندگی و سلامت روان در میان زنان در جمهوری ترکیه. بهاره نصیری و دیگران. پژوهش نامه زنان, پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سال دوم, شماره دوم, پاییز و زمستان , 1390 صص 133-155 4- سلامت زنان از منظرمجلات بهداشت و سلامت در ایران. ابوعلی ودادمیر و دیگران . پژوهش زنان, دوره6 , شماره2 , تابستان 1387: 133-155. 5- مجله سلامت زنان women's Health Bulletin,ISSN 2345-5136.سال چهارم , شماره 3,July 2017. 6- 6- Kohan SH, Simbar M, Talaghani F (2013).Reproductive age women`s experiences about empowerment in family planning: a qualitative study. Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty, 10(6): 847-857. (Persian) 7- 7-SoleimanEkhtiari Y, Majlessi F, Shams M, Rahimiforoushani A (2010). Women health worker's views about t The screening and management program for domestic violence: a qualitative research.J Hospital, 9(1-2):1-9.(Persian) 8- 8- Aminoroaia M, Attari A, Noori F, Ghasemi F .(2011). The experience of couple- family relationship in female psychiatric inpatients: A qualitative study. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 17(3): 248-255. سلامت زنان ماجده نبویان – فاطمه تقلیلی مقدمه: سلامت زنان یکی از اولویت های اساسی سلامت جامعه و اهداف توسعه هزاره سوم است, با این وجود بسیاری از حیطه های مرتبط با سلامت زنان مورد توجه قرار نگرفته و حتی تاکنون مورد شناسایی واقع نشده اند. لذا باید از طریق پژوهش های علمی مورد شناسایی قرار گیرند, تا بتوان براساس آنها راهبردهای مناسب برای حفظ و ارتقا سلامت زنان به کارگرفت این مطالعه نیز با هدف شناسایی ابعاد مختلف سلامت زنان و ارتقا آن انجام شده است. روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه مروری سیستماتیک بوده که تولیدات علمی از طریق جستجو در پایگاه هایScholar SID,Mag iran,Iranmedex, Googleو مجلات بدون محدودیت زمانی با یک استراتژی ترکیبی شامل استفاده از کلید واژه MESH و همچنین کلید واژه های تخصصی بازیابی شد و اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: ابعاد سلامت زنان در سه طبقه فردی , خانوادگی و اجتماعی جای دارند و با توجه به آسیب پذیر بودن زنان در جامعه بسیاری از مشکلات آنها از روی غفلت ناشناخته مانده و با وجود تحولات به وجود آمده در سیاست های سلامت زنان در سطح بین الملل, هنوز کاستی های زیادی نسبت به این قشر آسیب پذیر بخصوص در کشورهای فقیر یا در بین مناطق مختلف جغرافیایی واجتماعی در کشورها دیده می شود. سلامت روانی زنان در دهه های گذشته افزایش چشمگیری داشته لکن میزان رضایتمندی از سلامت روان در بین مردان بیشتر از زنان بوده است.از آنجا که همواره جامعه انسانی از فقدان بهداشت و سلامت جسمی و روحی زنان لطمات جبران ناپذیری دیده بنابراین برای رسیدن به سطوح بالای ارتقای سلامت زنان باید به تحقق نظریات توسعه در بهبود وضعیت سلامتی زنان پرداخته شود. نتیجه گیری: در مطالعه حاضر تلاش براین بود که با انجام مرور نظام مند مطالعات مرتبط با سلامت زنان , ابعاد سلامت زنان و ارتقای آن در جهان شناسایی گردد. برای رسیدن به این مهم فراهم کردن موقعیت مطلوب اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی برای زنان و همچنین ایجاد بانک اطلاعات و سامانه پایش و مراقبت از سلامت زنان و گسترش فرهنگ مسوولیت پذیری و حضور زنان متخصص در سطوح مختلف سیستم سلامت توصیه می شود. کلید واژه : ابعاد سلامت, ارتقا سلامت زنان, مدیریت سلامت زنان منابع: 1- شناسایی ابعاد سلامت زنان ایرانی : مرور مطالعات کیفی , رضایی ن و دیگران. پژوهش پرستاری دوره 10, شماره 3 پاییز 1394, 118-130. 2- احمدی ب, باباشاهی س, مدیرت سلامت زنان : توسعه سیاست ها و تحقیقات و خدمات . فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی, سال دوازدهم, شماره47 صفحه 29-59 3- امید و رضایت از زندگی و سلامت روان در میان زنان در جمهوری ترکیه. بهاره نصیری و دیگران. پژوهش نامه زنان, پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سال دوم, شماره دوم, پاییز و زمستان , 1390 صص 133-155 4- سلامت زنان از منظرمجلات بهداشت و سلامت در ایران. ابوعلی ودادمیر و دیگران . پژوهش زنان, دوره6 , شماره2 , تابستان 1387: 133-155. 5- مجله سلامت زنان women's Health Bulletin,ISSN 2345-5136.سال چهارم , شماره 3,July 2017. 6- 6- Kohan SH, Simbar M, Talaghani F (2013).Reproductive age women`s experiences about empowerment in family planning: a qualitative study. Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty, 10(6): 847-857. (Persian) 7- 7-SoleimanEkhtiari Y, Majlessi F, Shams M, Rahimiforoushani A (2010). Women health worker's views about t The screening and management program for domestic violence: a qualitative research.J Hospital, 9(1-2):1-9.(Persian) 8- 8- Aminoroaia M, Attari A, Noori F, Ghasemi F .(2011). The experience of couple- family relationship in female psychiatric inpatients: A qualitative study. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 17(3): 248-255.
 • بررسی میزان افسردگی، اضطراب و استرس در دانش آموزان و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی

  نوع پذیرش : پوستر
  نویسنده مسئول : قربانعلی زارعی پور
  سایر نویسندگان : قربانعلی زارعی پور1، مرادعلی زارعی پور2، جواد شاکر3، کرم یعقوبی4 1- دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی، آموزش و پرورش شهرستان سلماس، ایران نویسنده مسئول*:tel: 09141487907 g.zareipour@gmail.com Email: 2- دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ایران 3- کارشناس علوم تربیتی، آموزش و پرورش شهرستان سلماس، ایران 4- کارشناسی ارشد علوم تربیتی، آموزش و پرورش شهرستان سلماس، ایران
 • چکیده مقاله:
  مقدمه: دوره نوجواني و جوانی به دليل تغييرات رواني، اجتماعي و زيستي يكي از بحراني ترين دوران زندگي هرفرد به شمار مي رود كه مي تواند عملكرد تحصيلي را تحت تاثير قرار دهد . هدف این مطالعه بررسی میزان افسردگی، اضطراب و استرس در دانش آموزان و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی بود. روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است که بر روی 400 نوجوان پسر محصل صورت گرفته است. نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای اخذ گردید. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه دوقسمتی که شامل اطلاعات دموگرافیک و معدل تحصیلی و سؤالات مربوط به پرسش‌نامه افسردگی، اضطراب و استرس (DASS 21) بود تجزیه و تحلیل داده¬ها از طریق آزمون های کای دو ، همبستگی پیرسون انجام شد. نتایج: یافته‌های این مطالعه نشان داد كه میزان افسردگی، اضطراب و افسردگی در افراد مورد بررسی به ترتیب 7/33%، 8/37% و 2/24% بود. مطابق آزمون همبستگی پیرسون بین افسردگی، اضطراب و استرس و پیشرفت تحصیلی ارتباط آماری معنی دار و منفی مشاهده شد. بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مطالعه میزان استرس، اضطراب و افسردگی در نوجوانان بالا می‌باشد و پیشنهاد می شود مداخلات لازم در این زمینه انجام گرفته تا شاهد بهبود در پیشرفت تحصیلی در این قشر باشیم.
 • بررسی پیشگویی کننده های پیشگیری از سیگار کشیدن بر اساس مدل بزنف در دانش آموزان پسر

  نوع پذیرش : پوستر
  نویسنده مسئول : قربانعلی زارعی پور
  سایر نویسندگان : قربانعلی زارعی پور1، مرادعلی زارعی پور2، کرم یعقوبی3، جواد شاکر4 1- دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی، آموزش و پرورش شهرستان سلماس، ایران نویسنده مسئول*:tel: 09141487907 g.zareipour@gmail.com Email 2- دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ایران 3- دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی، آموزش و پرورش شهرستان سلماس، ایران 4- کارشناس ارشد علوم تربیتی، آموزش و پرورش شهرستان سلماس، ایران
 • چکیده مقاله:
  مقدمه: کشیدن سیگار، یکی از رفتارهای غیر بهداشتی است که نه فقط سلامت فرد و جامعه را به خطر می‌اندازد بلکه مهم‌ترین و قابل پیشگیری‌ترین علت مرگ‌هاست. این در حالی است که امروزه این رفتار پرخطر در بین نوجوانان رو به افزایش است. هدف از این مطالعه بررسی پیشگویی کننده های پیشگیری از سیگار کشیدن بر اساس مدل بزنف در دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی بود. روش ها: این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است که بر روی 400 نوجوان پسر محصل صورت گرفته است. نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای اخذ گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه دموگرافیک و سازه هاي مدل (نگرش، عوامل قادرکننده، نرم ها ي انتزاعی، قصد رفتار و رفتار بود. تجزیه و تحلیل داده¬ها از طریق آزمون های تی مستقل ، رگرسیون خطی انجام شد. نتایج: میانگین سن افراد شرکت کننده در این مطالعه 1/1 ±24/14 بود. 8/5 درصد دانش‌آموزان راهنمایی مورد مطالعه سیگاری و 3/21% دارای تجربه مصرف سیگار بودند. نتایج نشان داد تفاوت آماری معناداری بین آگاهی، نگرش، قصد رفتاری بین افراد سیگاری و غیر سیگاری وجود داشت. از بين سازه های مدل بزنف، سازه نرمهای انتزاعی، بیشترین عامل موثر و سازه نگرش کمترین عامل موثر در پیشگیری از سیگار کشیدن بدست آمد. بحث و نتیجه گیری: پیشنهاد می شود به منظور پیشگیری از سیگار کشیدن، در طراحی و اجرای مداخلات روی نوجوانان بیش از همه فاکتورهای نرم های انتزاعی مدنظر قرار گیرند.
 • بررسی نحوه ی استفاده ازتلفن همراه و ارتباط آن با سطح شادی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خوی

  نوع پذیرش : پوستر
  نویسنده مسئول : شهریار سخایی
  سایر نویسندگان : شهریار سخایی ، حسن ابراهیم پور صدقیانی ، حسین متعارفی
 • چکیده مقاله:
  مقدمه و هدف: امروزه هیچ حوزه ای از زندگی بشر نیست که تحت تاثیر فناوری های نوین به ویژه تلفن همراه نباشد. یکی از کارکردهای اصلی که برای تلفن همراه در عصر حاضر بر می شمارند، رویکرد سرگرمی، تفریح و ایجاد نشاط است و زبان تلفن همراه زبان سرگرمی و خوشی است و اگر این زبان را از تلفن همراه بگیریم، ماهیت او زیر سؤال می‌رود. درهمین راستا این مطالعه با هدف نحوه بکارگیری تلفن همراه و ارتباط آن با سطح شادی دانشجویان دانشکده پرستاری خوی انجام شده است. روش و مواد: این پژوهش یک مطالعه همبستگی است که بمنظور بررسی ارتباط بین استفاده از تلفن همراه و سطح شادی دانشجویان با نمونه گیری دردسترس به تعداد 60 نفردرسال1395 انجام شده است، جهت گردآوری داده ها از فرم مشخصات فردی و اجتماعی و پرسشنامه نحوه استفاده ازتلفن همراه به تعداد 24 سوال و سنجش شادی آکسفورد به تعداد 29 سوال استفاده شد. با استفاده از نرم افزار spss v 22 داده ها درقالب فراوانی وبا ااستفاده از آنالیز استنباطی تحلیل شد. نتایج: اکثریت یافته ها در واحدهای مورد مطالعه مربوط به داشتن موبایل قبل از ورود به دانشگاه (78%) تغییر دادن مدل گوشی هرچند سال ( 70%) استفاده ازموبایل برای شبکه های اجتماعی (30%) وعدم استفاده آن برای بازی کلش (76%) بوده است. 75 درصد مخالف ممنوعیت موبایل در کارآموزی و 63 درصد مخالف ممنوعیت در کلاس درس بودند. میزان بکارگیری تلفن همراه 90 درصد درسطح کم وسطح شادی دانشجویان با 48 درصد در سطح مطلوبی قرارداشت. دربررسی روابط بین میزان بکارگیری تلفن همراه و سطح شادی ارتباط معنی دارآماری وجود نداشت و دربررسی روابط بین متغییرهای دموگرافیک با سطح شادی و بکارگیری تلفن همراه، بین سطح شادی و ترم تحصیلی( 003/0 p< ) ارتباط وجوداشت. درسایر موارد ارتباط دیده نشد. نتیجه گیری: با توجه به اینکه اغلب دانشجویان از تلفن همراه استفاده می کنند و بکارگیری آن بصورت غیرهدفمند می¬تواند به زندگی آن ها از لحاظ زندگی تحصیلی و اجتماعی لطمه وارد کند و یا بصورت مثبت درپرکردن اوقات فراغت و افزایش سطح شادی، یادگیری واطلاع رسانی تاثیر بگذارد، لذا لازم است که فرهنگ استفاده صحیح و نحوه ی استفاده مفید از آن در سطح جامعه، بخصوص محیط های دانشگاهی ترویج داده شود.
 • بررسی نحوه ی استفاده ازتلفن همراه و ارتباط آن با سطح شادی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خوی

  نوع پذیرش : پوستر
  نویسنده مسئول : شهریار سخایی
  سایر نویسندگان : شهریار سخایی ، حسن ابراهیم پور صدقیانی ، حسین متعارفی
 • چکیده مقاله:
  مقدمه و هدف: امروزه هیچ حوزه ای از زندگی بشر نیست که تحت تاثیر فناوری های نوین به ویژه تلفن همراه نباشد. یکی از کارکردهای اصلی که برای تلفن همراه در عصر حاضر بر می شمارند، رویکرد سرگرمی، تفریح و ایجاد نشاط است و زبان تلفن همراه زبان سرگرمی و خوشی است و اگر این زبان را از تلفن همراه بگیریم، ماهیت او زیر سؤال می‌رود. درهمین راستا این مطالعه با هدف نحوه بکارگیری تلفن همراه و ارتباط آن با سطح شادی دانشجویان دانشکده پرستاری خوی انجام شده است. روش و مواد: این پژوهش یک مطالعه همبستگی است که بمنظور بررسی ارتباط بین استفاده از تلفن همراه و سطح شادی دانشجویان با نمونه گیری دردسترس به تعداد 60 نفردرسال1395 انجام شده است، جهت گردآوری داده ها از فرم مشخصات فردی و اجتماعی و پرسشنامه نحوه استفاده ازتلفن همراه به تعداد 24 سوال و سنجش شادی آکسفورد به تعداد 29 سوال استفاده شد. با استفاده از نرم افزار spss v 22 داده ها درقالب فراوانی وبا ااستفاده از آنالیز استنباطی تحلیل شد. نتایج: اکثریت یافته ها در واحدهای مورد مطالعه مربوط به داشتن موبایل قبل از ورود به دانشگاه (78%) تغییر دادن مدل گوشی هرچند سال ( 70%) استفاده ازموبایل برای شبکه های اجتماعی (30%) وعدم استفاده آن برای بازی کلش (76%) بوده است. 75 درصد مخالف ممنوعیت موبایل در کارآموزی و 63 درصد مخالف ممنوعیت در کلاس درس بودند. میزان بکارگیری تلفن همراه 90 درصد درسطح کم وسطح شادی دانشجویان با 48 درصد در سطح مطلوبی قرارداشت. دربررسی روابط بین میزان بکارگیری تلفن همراه و سطح شادی ارتباط معنی دارآماری وجود نداشت و دربررسی روابط بین متغییرهای دموگرافیک با سطح شادی و بکارگیری تلفن همراه، بین سطح شادی و ترم تحصیلی( p<0,03 ) ارتباط وجوداشت. درسایر موارد ارتباط دیده نشد. نتیجه گیری: با توجه به اینکه اغلب دانشجویان از تلفن همراه استفاده می کنند و بکارگیری آن بصورت غیرهدفمند می¬تواند به زندگی آن ها از لحاظ زندگی تحصیلی و اجتماعی لطمه وارد کند و یا بصورت مثبت درپرکردن اوقات فراغت و افزایش سطح شادی، یادگیری واطلاع رسانی تاثیر بگذارد، لذا لازم است که فرهنگ استفاده صحیح و نحوه ی استفاده مفید از آن در سطح جامعه، بخصوص محیط های دانشگاهی ترویج داده شود.
 • بررسی ارتباط رفتار هاي بهداشتي با وضعیت تحصیلی دانشجويان پرستاري و بهداشت محيط دانشكده ي پرستاري شهرستان خوي

  نوع پذیرش : شفاهی
  نویسنده مسئول : شهریار سخایی
  سایر نویسندگان : شهریار سخایی ، حاج اسماعیل زینالی ، حسین متعارفی
 • چکیده مقاله:
  مقدمه: ارتقاء سلامت نیاز اساسی انسانهاست و رفتارهای بهداشتی و شیوه ی زندگی سالم مهمترین عامل در پیشگیری از بیماری و مرگ و میرها محسوب میشود. از جمله رفتارهای بهداشتی می توان ایمن سازی، الگوی خواب مناسب، ورزش کافی، تغذیه مناسب و بهداشت فردی را نام برد. برای حفظ سلامت و اجتناب از رفتارهای پرخطر و غیر بهداشتی وجود الگوهای مثبت و سالم که جوانان بتوانند ازآنها تبعیت کنند ضروری است. مطالعه حاضر با هدف تعیین رفتارهای بهداشتی و ارتباط ان با وضعیت تحصیلی در دانشجویان درسال1394 انجام شد. روش مواد: این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که به بررسی رفتارهای بهداشتی دانشجویان پرستاری و بهداشت خوی می پردازد. روش نمونه گیری در دسترس بوده که در آن به 119 نفر از دانشجویان پرسشنامه داده شد و از آنها خواسته شدتا گزینه های مربوط به رفتار بهداشتی خود را در 6ماه گذشته تعیین نمایند.ابزار جمع آوری دادها پرسشنامه ای مشتمل بر دو بخش مشخصات دموگرافیک و رفتارهای بهداشتی در خصوص:رژیم غذایی و پیشگیری از چاقی، مقابله با عوامل تنش زا، استراحت در موقع لزوم، استعمال دخانیات، تحرک و انجام معاینات دوره ای می باشدکه بر اساس اطلاعات و منابع موجود در کتب و مقالات در رابطه با موضوع مورد پژوهش تنظیم شده است. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS v16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: بیشترین درصد رفتارهای خوب به ترتیب مربوط به عدم استفاده از مواد اکستازی(%88.2)، دوری از روش های زیبا سازی و تغییرات جسمی (خالکوبی و...)(%82.4) و پرهیز از مخاطرات و آسیب های جنسی(81.5%)می باشد و بیشترین رفتارنامطلوب مربوط به انجام معاینات دوره ای (44%) می باشد. نتیجه گیری: نتایج حاصله از این پژوهش نشان دادکه دانشجویان از رفتارهای بهداشتی در سطح نسبتا مطلوبی برخوردارند و بین رفتارهای بهداشتی و وضعیت تحصیلی دانشجویان ارتباط معنی داری دیده نمی¬شود. نارسایی موجود ممکن ناشی از عدم تاثیر گذاری برنامه های نظام سلامت نظارت ناکافی و ناآگاهی در خصوص رفتارهای بهداشتی باشد که با نظارت و اطلاع رسانی بموقع می توان از رفتارهی پرخطر در قشر جوان بخصوص دانشجویان پیشگیری کرد.
 • بررسي ميزان بكارگيري متدهاي ارتقا، سلامتي دردانشجويان پرستاري

  نوع پذیرش : Oral
  نویسنده مسئول : شهریار سخایی
  سایر نویسندگان : شهریار سخایی ، ثریا زینل پور ، حسین متعارفی
 • چکیده مقاله:
  مقدمه و هدف: ارتقاء سلامتي افراد جامعه مستلزم توجه به بهداشت، توصيه هاي بهداشتي و سلامت افراد در طول دوره هاي زندگي از زمان جنيني تا كهنسالي وحمايت از آنان براي ايجاد تغييرات مناسب در شيوه زندگي مي باشد. براي دست يابي به اين هدف نياز به فعاليت هاي مراقبین درسه سطح برقرای سلامتی بخصوص در سطح اول مي باشد. پژوهش حاضر باهدف تعیین میزان بکارگیری روشهای ارتقاء سلامتی در دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد خوی درسال 94 انجام شده است. روش و مواد: اين پژوهش مطالعه اي پيماشي، توصيفي است كه طي آن ميزان بكارگيري متدهاي ارتقاءسلامتي در 50 نفر از دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاد شهرستان خوی با روش نمونه گيري اتفاقی سنجيده شده است. براي اين منظورپرشنامه اي دردوبخش تهيه گرديده كه در قسمت اول سئوالات مربوط به مشخصات دموگرافيك و در قسمت دوم بااستفاده از معيارهاي ارتقاءسلامتي، ،سئوالات درمورد متدهاي ارتقاء سلامتي طرح و داده ها پس از جمع آوري با استفاده از نرم افزار spss v16 مورد تجزيه وتحليل آماري قرار گرفته است. يافته ها: نتايج نشان مي دهد كه بيشترين واحد پژوهش مربوط به جنس مذكر (54%) با ميانگين 21 سال ، مجرد(75%) در مقطع كارشناسي (78%) با درآمدي متوسط (84%) شغل فقط دانشجو(80%) بدون بيماري مزمن (95%) با انجام آزمايشات درخواستي و معاينات كنترلي (70%)بوده است. اكثر اين افراد(40%) ورزش نكرده و78درصد نيز سابقه استعمال سيگار نداشته اند، 48 درصد حداقل هفته اي يكبارازميوه وسبزيجات استفاده كرده و 58 درصد مصرف معمولي چربي دررژيم غذايي دا شتند،86 درصدعدم سوء مصرف موادو94 درصداضافه وزن نداشتند. احساس سلامتي در سه ماه گذشته 86 درصدخوب، ميزان رسيدگي به بهداشت فردي 80 درصد مطلوب و 70 درصد اعتقادبه امورات خيردرحد بالا داشتند. نتيجه گيري: بايد اثرات مثبت بکارگیری متدهاي ارتقاء سلامتي براي افرادجوان جامعه تبیین شده و با برنامه ریزی اصولی و مدیریت صحیح با اعمال آموزشهای لازم و تامین تسهيلات زمینه ارتقاء سلامتی فراهم شود زيرا افراد سالم سازنده جامعه سالم مي باشند و اكثر بيماريهاي مزمن كهنسالي ريشه درنارسايي سالهاي جواني دارند.
 • مقایسه علل فردی و خانوادگی گرایش به مصرف مواد مخدر درافراد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد وابسته به بهزیستی شهر تهران

  نوع پذیرش : پوستر
  نویسنده مسئول : نسیم اللهویردی
  سایر نویسندگان : سارا افشاری آزاد1، نسیم اللهویردی2 ، سیما پورتیمور3 1- کارشناس ارشد آموزش پرستاری ، دانشگاه آزاد واحد پزشکی تهران ، تهران ، ایران.(s_afshar68@yahoo.com) 2- کارشناس ارشد آموزش پرستاری، مربی دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه ، ارومیه ، ایران.(nasim.allahverdi@yahoo.com) 3- کارشناس ارشد پرستاری ویژه نوزادلن ، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه ، ارومیه ، ایران.(simapure@yahoo.com)
 • چکیده مقاله:
  مقدمه:با توجه به این که اعتیاد یک مسئله اجتماعی است و به طور گسترده ای در حیطه های مختلف زندگی دیده می شودکه این گرایش می تواند بنا به ویژگی جوامع مختلف متفاوت باشد هدف از این مطالعه تعیین علل گرایش به مواد مخدر و روان گردان در زنان و مردان می باشد. روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی – تحلیلی است.جامعه پژوهش300 نفر شامل زنان و مردان معتاد بود که با روش نمونه گیری در دسترس در دو گروه 150 نفر زن و 150نفرمرد قرار گرفتند. روش و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه 2 قسمتی محقق ساخته که قسمت اول مشخصات دموگرافیک و قسمت دوم علل گرایش به مواد مخدر و روان گردان در3 بعد محیطی، اجتماعی، فرهنگی بود. جهت تعیین روایی و پایایی آن از اعتبار محتوا و آزمون مجدد استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی و با نرم افزار آماری SPSS نسخه 22 انجام شد. یافته ها:میانگین سنی مردان معتاد 44/7±28/33 و زنان معتاد 84/5±41/21 بود. نزدیک به 40 درصد افراد شرکت کننده دارای بیماری جسمی و بیشتر از دردهای مزمن شاکی بودند. مهمترین علل فردی در بیماری های روانی درهردو گروه بیشتر اضطراب و سابقه آزار دیدگی جنسی ولی افسردگی ، تحریک پذیری ، خشم شدید ، پانیک ، اسکیزوفرنی بیشتر در زنان معتاد بود و در مورد علل خانوادگی در هر دو گروه سن پدر، اعتیاد خواهر، میزان درآمدمادر و حساسیت شدید خانواده بود ولی در زنان معتاد علل دیگری از جمله میزان تحصیلات پدر و همسر، شغل و درآمد پدر و مادر، بی بند و باری و متشنج بودن و در گروه مردان معتاد سخت گیری زیاد ، رفتار خشن و مستبدانه بیشتر مطرح بود. نتیجه گیری: از آن جایی که سوء مصرف مواد مخدر علاوه بر خطرات سلامتی یک معضل اجتماعی – اقتصادی به حساب می آید می توان با کشف علل روی آوری به مواد مخدر و افزایش سطح سلامت در افراد از بروز بسیاری از معضلات بهداشتی و اجتماعی جامعه جلوگیری نمود.
 • نگاهی کوتاه به قانون تسهیل ازدواج جوانان

  نوع پذیرش : پوستر
  نویسنده مسئول : نوشین نرمایون
  سایر نویسندگان : نوشین نرمایون دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم، وکیل پایه یک دادکستری ارومیه (نويسنده مسئول Email: n.narmayun @gmail.com Tel: 09149353557)
 • چکیده مقاله:
  ازدواج یکی از اساسی ترین و در عین حال حساس ترین مراحل زندگی انسان است. خانواده یکی از قدیمی ترین نهادهای اجتماعی است که تاریخی به قدمت حیات انسان دارد. ازدواج را می توان از جوانب گوناگون مورد تجزیه و تحلیل قرار داد که یکی از مهم ترین این جوانب، تسهيل ازدواج جوانان است قانون تسهیل ازدواج جوانان در سال ۸۴ که دارای 13 ماده توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید در ماده ای از این لایحه آمده دولت مکلف است علاوه بر استفاده از منابع بودجه سنواتی پیش‌بینی شده، از محل "صندوق اندوخته ازدواج جوانان" به مزدوجان نیازمند به اجاره مسکن، حسب تشخیص کمیته سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق وام ودیعه مسکن پرداخت کند. در این قانون احداث واحدهای ساختمانی به عنوان "مسکن موقت" و در اختیار قرار دادن آنها به زوجهای جوان با اجاره مناسب پیش بینی شده بود. همچنین در این قانون تمامی دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی و شهرداریهای دارای تسهیلات رفاهی فرهنگسرا و تالار، باشگاه و اردوگاه موظف شدند با هماهنگی کمیته سامان ازدواج، فضاهای مذکور را برای برگزاری جشن و مراسم ازدواج در اختیار زوجهای واجد شرایط قرار دهند. در قانون تسهیل ازدواج جوانان آمده است باید به هر یک از خانواده‌های جوان عضو صندوق که هیچ یک از زوجها اشتغال به کار یا منبع درآمدی نداشته باشند، حداکثر تا مدت دو سال پس از تاریخ ازدواج مبلغی به عنوان کمک هزینه زندگی به صورت قرض‌الحسنه پرداخت شود. همچنین نمایندگان مجلس در قالب این قانون تکلیف های فرهنگی و آموزشی را نیز برای دولت مشخص کردند به گونه ای که بر اساس آن دولت موظف شد با استفاده از امکانات رسانه ملی و دستگاههای فرهنگی و آموزشی برای تصحیح باورها و آداب و رسوم مانع و مزاحم ازدواج جوانان در مناطق کشور، تشویق جوانان و خانواده‌ها به برپایی جشنهای گروهی و طرح مباحث مربوط به چگونگی تشکیل خانواده و روشها و آداب همسر گزینی و ازدواج آسان و شرعی از طریق رسانه‌های گروهی، صدا و سیما، کتب درسی مقطع متوسطه (سال سوم و پیش‌دانشگاهی) و آموزش عالی اقدام کند. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف به اقداماتی مانند تعیین محل خدمت سربازان متاهل در نزدیکترین پادگان و مرکز نظامی محل سکونت و پرداخت مستمری به میزان حداقل دو برابر سربازان مجرد به سربازان متاهل که میزان افزایش مستمری متاهلان از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان تامین می شود، شد. این موارد بخشی از قانونی است که برای تسهیل و ترغیب جوانان برای ازدواج تصویب شده و سالیان سال است مورد بی‌مهری مسئولین قرار گرفته است اما قانونی مناسب و خوب است که اجرای تمام بندهای آن در کنار هم، پاسخگوی رفع مشکلات جوانان خواهد بود. هرچند قطعاً شرایط 12 سال پیش که چنین قانونی تصویب شد، با شرایط و مسائل امروز جوانان برای ازدواج و حمایت‌های دولتی از آن‌ها کمی متفاوت شده است مسئولان کشور باید در نظر داشته باشند که طولانی شدن دوره تجرد جوانان آسیب های زیادی از جمله افزایش زمینه ابتلا به فساد، کاهش امنیت روانی، تضعیف خانواده، کاهش نشاط اجتماعی، افزایش بحران های روانی فردی و افزایش ناباروری در پی خواهد داشت که در دراز مدت تاثیرات بسیار مخربی بر همه جامعه می گذارد و اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان می تواند این خسارت ها را به حداقل برساند.
 • سلامت روان و جرم: مطالعه تطبیقی زنان جوان مجرم و عادی شهر ارومیه

  نوع پذیرش : Oral
  نویسنده مسئول : نوشین نرمایون
  سایر نویسندگان : نوشین نرمایون، 1مرادعلی زارعی پور2*، محمد حسن جوادی3 1- دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه ، ایران (نويسنده مسئول Email: n.narmayun @gmail.com Tel: 09149353557) 2- دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ایران 3- استادیار فقه و حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ایران
 • چکیده مقاله:
  مقدمه: زنان مجرم بخشی کوچک اما در حال افزایش زندانیان را تشکیل می دهند که بررسی نیازهای سلامتی آنها در اکثر جوامع مورد غفلت واقع شده است این با هدف بررسي مقایسه ای سلامت روان زنان جوان مجرم با زنان عادی جامعه شهر ارومیه در سال 95مي باشد روش کار: این مطالعه توصیفی-تحلیلی بر روی 200 زن جوان که 100 زن زندانی و 100 زن غیر زندانی در سال95 انجام شد جهت بررسی سلامت روان از پرسشنامه استاندارد سلامت عمومی 28 سوالی و همچنین از پرسشنامه دموگرافیک که توسط محققین طراحی شده بود، استفاده شد اطلاعات جمع آوری شده توسط نرم افزار spss16 و با استفاده از آزمون های تی مستقل، آنالیزواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: نتایج نشان داد که سطح سلامت روان کل و ابعاد 4 گانه آن در زنان جوان زندانی از زنان جوان غیر زندانی کمتر است و این تفاوت از نظر آماری معنادار است همچنین در هر دو گروه کمترین و بیشترین اختلال روانی بترتیب بعد افسردگی(42/3± 54/3) و کارکرد اجتماعی(06/5± 35/10) بود. بحث و نتیجه گیری: زنان جوان زندانی یکی از گروه های آسیب پذیر جامعه هستند که از بعد سلامت روان در سطح پایینی نسبت به زنان جوان عادی قرار دارند بنابراین توجه بيش از پيش مسئولان زندان به سلامت روان زنانجوان را مي طلبد.
 • حقوق باروری زنان در سنین باروری(25 تا 35 سالگی)

  نوع پذیرش : پوستر
  نویسنده مسئول : نوشین نرمایون
  سایر نویسندگان : نوشین نرمایون دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم، وکیل پایه یک دادکستری ارومیه (نويسنده مسئول Email: n.narmayun @gmail.com Tel: 09149353557)
 • چکیده مقاله:
  براي اولين در سال 1994 در كنفرانس بين المللي جمعيت و توسعه در قاهره ( ICPD ) بهداشت باروري را در زمره حقوق بشر قلمداد شد. كشورهاي شركت كننده (180 كشور) در اين كنفرانس هدف خود را دسترسي همگانی به اطلاعات و خدمات بهداشت باروري تا سال 2015 ميلادي اعلام كردند حقوق باروری، به حقوق و آزادی‌های قانونی مربوط به باروری و بهداشت باروری گفته می‌شود. سازمان بهداشت جهانی(WHO)، حقوق باروری را چنین تعریف می‌کند:حقوق باروری بر مبنای به رسمیت شناختن حق اساسی تمام زوجین و افراد برای تصمیم گیری آزادانه ومسئولانه درباره تعداد و اختلاف سنی فرزندانشان، و برای داشتن اطلاعات و وسایل کافی برای تحقق این موضوع، و داشتن حق برای دستیابی به بالاترین استانداردهای بهداشت جنسی و باروری تعریف می‌شود. این حقوق همچنین شامل حق تمامی افراد برای تصمیم گیری درباره باروری عاری از هرگونه تبعیض، اجبار و خشونت می‌گردد. حقوق باروری می‌تواند شامل برخی یا تمام موارد زیر شود: حق سقط جنین قانونی یا بی خطر، حق کنترل تولد (پیشگیری از بارداری)، حق دسترسی به خدمات درمانی باروری با کیفیت، و حق آموزش و دسترسی به منظور تصمیم گیری و انتخاب آزادانه و آگاهانه موارد باروری. حقوق باروری همچنین می‌تواند به این موارد اطلاق شود: حق دریافت آموزش درباره پیشگیری و بیماری‌های آمیزشی، و آزادی از عقیم سازی اجباری، سقط جنین و پیشگیری اجباری، است. نگاه ما به حقوق باروری زنان باید بر مبنای واقعیت‌های جامعه انسانی باشد نه تعدی و تفریط و نگاه فمینیستی یا رد همه مسائل بلکه واقعا ببینیم موانع و مشکلاتی که زنان در جامعه ایرانی با آن روبرو هستند چه چیزهایی هستند و سعی کنیم اینها را به حداقل برسانیم چون ما قالب‌های قانونی خوبی داریم بنابراین یکی از کارهایی که می‌توانیم انجام دهیم این است که یک بازخوانی دیگری در جامعه انسانی داشته باشیم تا زمانی که این حقوق فراموش شوند، هر سال میلیونها نفر با بیماری، بی عدالتی، ناتوانی و مرگ روبرو خواهند شد. متاسفانه قربانیان این محرومیت بطور عمده زنان در کشورهای در حال توسعه هستند.
 • تمايل مردان به كشيدن سيگار به عنوان عاملی برای شروع اعتیاد در شهر اروميه

  نوع پذیرش : Oral
  نویسنده مسئول : نادر آقاخانی
  سایر نویسندگان : دکتر نادر آقاخاني1*،روزیتا چراغی2، دکتر سامره اقتدار3، نرگس رهبر2، حسن نظری2
 • چکیده مقاله:
  مقدمه: مصرف سيگار به عنوان اولين علت قابل پيشگيري از مرگ و مير در دنيا مي‌باشد و به عنوان خطر اساسي در بروز بيماري‌ها و مرگ و مير بشمار می رود.. از آنجايي كه سن شروع مصرف سيگار در جامعه ما پايين آمده ؛ لزوم بررسی علل و عوامل گرايش به مصرف سیگار قابل اهميت مي‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی علل تمايل مردان به كشيدن سيگار به عنوان عاملی برای شروع اعتیاد در شهر اروميه می باشد. روش‌ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی؛ تعداد 100 نفر از مردان سيگاري شهر اروميه بطور تصادفی انتخاب شدند. روش جمع آوري داده ها پرسشنامه محقق ساخته ای بود كه شامل يافته هاي دمو گرافيك و سوالاتی در مورد نحوه وقت گذراني، عادت و سرگرمي، رفع ناراحتي و خستگي، همرنگي با جماعت، احساس مهم بودن، احساس فريبندگي و جلب توجه و تمايل به تجدد خواهي با عنوان عوامل سوق دهنده به كشيدن سيگار بود. نهایتا نتایج بدست آمده بوسیله آمار توصیفی و با کمک نرم افزار SPSS16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: گروه سني افراد بررسي شده (60-15)سال بود. مشخص گرديد كه كشيدن سيگار عمدتاً از دوره نوجواني (20-16) سال و گاه كودكي آغاز شده و اكثراً به تشويق يك دوست بوده است. علت اصلي اين كار در نوجوانان ابراز وجود جلب توجه ديگران و در سنين بالاتر رفع خستگي وفكر و خيال ذكر شده بود. تاهل يا تجرد و تعداد فرزندان در صورت متاهل بودن نقشي در كشيدن سيگار نداشت و افراد طبقات كم درآمد يا بسيار پردرآمد بيشتر مايل به كشيدن سيگار بودند. افرادي كه ديگر اعضاي خانواده با دوستانشان سيگاري بودند و افراد دچار مشكلات خانوادگي يا زمينه افسردگي تعداد بيشتري سيگار مي كشيدند. تفاوت كشيدن سيگار در افراد با تحصيلات بالا و پايين معني دار نبود(p ≥0.05). بحث و نتیجه‌گیری: نتايج حاكي از آن است كه در ايجاد تمايل نوجوانان براي سيگار كشيدن عوامل محيطي، اجتماعي و اراده شخصي نقش دارند و در شرايط خاص ممكن است فشار اثرات محيطي و اجتماعي بر اراده شخص فايق آيند. از طرفي، آشنايي و آگاهي نسبت به مضرات سيگار نمي تواند به تنهايي عامل موثري براي جلوگيري از مصرف باشد و لازم است كه دربرنامه هاي آموزشي برروي آثار زيانبار اجتماعي و فرهنگي سيگار نيز تاكيد شود.
 • بررسی سلامت روانی جوانان

  نوع پذیرش : پوستر
  نویسنده مسئول : ماجده نبویان
  سایر نویسندگان : ماجده نبویان ( نویسنده مسوول)- مایده اریان- ارزو طاهری
 • چکیده مقاله:
  مقدمه بيمارى هاى روانى امروزه در سراسر دنيا و به نسبت بيشترى در کشورهاى در حال توسعه در حال افزايش است . جهان با شتاب توصيف ناپذيرى به سوى صنعتى شدن در حال حرکت است . موضوع مشکلات روانى و اجتماعى موضوعى اساسى با دورنمايى نه چندان خشنودکننده می باشد. از آنجا که جوانى مهم ترين دوره ى زندگى هر فرد است که ويژگى هاى رشدى آن مى تواند بر اختلالات سلامت فرد در آينده تاثير بگذاردوازانجاکه بخش وسيعى از ساختار جمعيتى ايران را جوانان تشکيل ميدهند لذااین مقاله با هدف بررسی سلامت روانی جوانان و راه های ارتقا آن نوشته شده است. روش کار این مطالعه با مرورمنابع منتشرشده و دردسترس داخلی وخارجی بدون محدودیت زمانی, درپایگاه اطلاعاتی,SID,Iran medex,P quest,Scopus,Pub med pro انجام شد.از بین مقالات متعدد بدست آمده 7مقاله مروری و مداخله ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. يافته ها یافته های مقالات نشان داد که نوجوانان و جوانان بیش از گروه های سنی دیگر در معرض آسیبهای روانی قرار دارند.وضعیت اجتماعی-اقتصادی خانواده, طبقه ی اجتماعی،درامد و تحصیلات والدین برروی سلامت روان فرزندان موثر است.روابط خانوادگی سازنده و آموزش سبک زندگی اسلامی تاثیر مثبت و معنی داری بر سلامت روانی جوانان دارد. تعارضات والدین با یکدیگر و با فرزندان در خانه و عدم برخورداری از حمایت اجتماعی سبب آسیب پذیری در مقابل فشار و استرس شده و زمینه را برای بروز انواع اختلالات روانی مانند افسردگی،اضطراب،عدم اعتماد به نفس و اختلال در عملکرد اجتماعی در جوانان فراهم میکند. نتيجه یافته ها نشان داده حضور بیشتر پدر و مادر در خانه , زندگی کردن آنها با یکدیگر , داشتن نظارت و کنترل بر رفتار فرزندان , نبودن تعارضات در خانواده, داشتن روابط مثبت و حمایت عاطفی از جوانان و مشارکت دادن جوانان در تصمیم گیری خانواده موجب ایجاد الفت و همبستگی میان اعضای خانواده و مستحکم شدن پیوند خانوادگی و ارتقای سطح سلامت روان جوانان می شود. خانواده با تحصیلات بالاترو سطح درآمد بالاتر از توانایی بیشتر در نحوه برخورد با فرزندان و حل مشکلات و مسائل آنان برخوردار می باشد و همچنین بهتر می تواند به تقاضای فرزند پاسخ داده و از سرکوب نیاز فرزندان اجتناب کند و باعث افزایش سلامت روانی جوانان شود. کلید واژه: جوانان, سلامت روانی, بهداشت روان
 • ارتباط سلامت روان و حمایت اجتماعی درک شده در پرستاران جوان مراقبت کننده از بیماران سرطانی

  نوع پذیرش : پوستر
  نویسنده مسئول : مهدی خانبابایی گول
  سایر نویسندگان : سیران گلجبینی1، مهدی خانبابایی گول2
 • چکیده مقاله:
  چکیده مقدمه: سلامت روان در پرستارانی که از بیماران سرطانی مراقبت می¬کنند تاثیرات بسزایی در مقابل بیمار دارد و این افراد نقش حیاتی در مدیریت از مراقبت از این بیماران را بر عهده دارند، اما به علت های گوناگونی همچون آموزش غیراصولی و توجه ناکافی به پرستاران، آنها مستعد انواع بیماری¬های فزیکی و روانی هستند که به نوبه خود منجر به کاهش توانایی پرستاران در مراقبت از بیمارانشان می¬گردد. از طرف دیگر حمایت اجتماعی از این پرستاران می¬تواند نقش بسزایی بر بهبود کیفیت مراقبت از فرد بیمار داشته باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف ارتباط سلامت روان و حمایت اجتماعی درک شده در پرستاران جوان مراقبت کننده از بیماران سرطانی در سال 95 انجام شد. روش کار: در این مطالعه توصیفی-همبستگی300 پرستار جوان با سابقه کمتر از پنج سال، که وظیفه مراقبت از بیماران سرطانی را برعهده داشتند به روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. پرسشنامه¬های مورد استفاده شامل، پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، سلامت روانی و حمایت اجتماعی درک شده بود که بصورت مصاحبه رو در رو توسط محقق تکمیل گردید. جهت تحلیل داده¬ها از آزمون¬های آماری پیرسون، تی مستقل و رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شد. نتایج: میانگین (انحراف معیار) نمره سلامت روان در پرستاران برابر (03/11)58/56 و میانگین (انحراف معیار) برای متغیر حمایت اجتماعی (58/20)36/115 بود. در رابطه با حمایت اجتماعی و سلامت روان در پرستاران، همبستگی قوی مشاهده شد.(P<0/001) نتیجه گیری: نتایج این مطالعه حاکی از آن است که جهت ارائه مراقبت بیمار محور و با کیفیت، توجه کافی به پرستاران ضروری است. بنظر می¬رسد بیشترین نیاز در این پرستاران کمبود اطلاعات تخصصی در زمینه مراقبت از بیماران سرطانی می¬باشد. محققین پیشنهاد می¬کنند سیستم¬های بهداشتی توجهات بیشتری نسبت به رفع مشکلات جسمانی، روانی و اجتماعی پرستاران مراقبت کننده از بیماران سرطانی داشته باشند تا در سایه آن، مشکلات مراقبتی بیماران به حداقل برسد.
 • اثر بخشی مشاوره جنسی بر عملکرد جنسی زنان بادار: کارآزمایی بالینی کنترل شده

  نوع پذیرش : Oral
  نویسنده مسئول : مهدی خانبابایی گول
  سایر نویسندگان : سیران گلجبینی1، مهدی خانبابایی گول2
 • چکیده مقاله:
  چکیده مقدمه: به دنبال عدم اطلاعات و آگاهی کافی زوجین در مورد روابط زناشویی در دوران بارداری و تاثیرات منفی آن بر سلامت مادران باردار و عدم وجود پروتوکل آموزشی مدون در این زمینه و تاثیرات منفی جامعه سنتی ایران در رابطه با مشاوره¬های جنسی و همچنین نیاز مبرن به افزایش آگاهی در این زمینه، این مطالعه با هدف اثر بخشی مشاوره جنسی بر عملکرد جنسی زنان بادار در سال 95 انجام شد. روش کار: 80 زن باردار 16-10 هفته به طور تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. در گروه مداخله، آموزش مسائل جنسی توسط پرستار در چهار جلسه مشاوره و بحث گروهی (جلسات یک ساعته)، پاسخگویی به سوالات زن و شوهر وی از طریق تماس تلفنی صورت گرفت؛ به زنان گروه کنترل هیچ آموزشی داده نشد. باور جنسی بر اساس پرسشنامه خودساخته عملکرد جنسی با کمک شاخص عملکرد جنسی زنان ارزیابی گردید. در نهایت پس از چهار هفته پرسشنامه ها تکمیل گردید و داده ها با کمک آزمون¬های آماری کای دو، تی مستقل، تحلیل واریانس و آزمون کوکران مورد تجذیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج: تفاوت آماری معنی دار بین گروه¬ها از نظر مشخصات دموگرافیک و میانگین نمرات عملکرد جنسی قبل از آموزش مشاهده نگردید. پس از مداخله، میانگین نمرات عملکرد جنسی در گروه مداخله به طور معنی¬داری بهتر از گروه کنترل بود؛ لازم به ذکر است این تفاوت معنی¬دار در هر شش بعد عملکرد جنسی مشاهده شد. نتیجه¬گیری: استفاده از دوره¬های مشاوره جنسی توسط کارشناسان مجرب و آگاه در این زمینه می¬تواند سلامت جنسی زوجین را در طی دوران بارداری ارتقا دهد.
 • شیوع رفتارهای پرخطر جنسی در زنان دارای رفتارهای روسپیگری

  نوع پذیرش : Oral
  نویسنده مسئول : سیران گلجبینی
  سایر نویسندگان : مهدی خانبابایی گول-سیران گلجبینی
 • چکیده مقاله:
  شیوع رفتارهای پرخطر جنسی در زنان دارای رفتارهای روسپیگری مهدی خانبابایی گول1، سیران گلجبینی2 1) کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران mkhanbabayi@yahoo.com 2) کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه، مهاباد، آذربایجان غربی، ایران seyrangoljabini1360@gmail.com چکیده مقدمه : شیوع رفتارهای پرخطر جنسی در میان اقشار مختلف جامعه به واسطه زنان روسپی، به عنوان یکی از مهمترین مشکلات بهداشتی موجود در جامعه شناخته شده است. از آنجایی که زنان دارای رفتارهای پرخطر جنسی میتوانند علل اصلی بیماری های مقاربتی بشمار آیند و در نهایت بر سلامت جنسی جامعه تاثیرات سوء داشته باشند، در این مقاله بر آن شدیم تا شیوع رفتارهای پرخطر جنسی در زنان دارای رفتارهای روسپیگری بررسی نماییم. روش کار: این مطالعه توصیفی-مقطعی بر روی 150 زن شناخته شده دارای رفتارهای پرخطر جنسی انجام شد. نمونه گیری بصورت زنان دارای واجد شرایط و دارای پرونده در اداره بهزیستی، مراکز بهداشتی و فواحش خیابانی با روش نمونه گیری تصادفی انجام گرفت. جهت تکمیل اطلاعات از پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک و رفتارهای پرخطر جنسی سازمان بهداشت جهانی(BSAS) استفاده شد. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی شامل آزمون های همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس یک طرفه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره مورد تجذیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج: میانگین سنی زنان شرکت کننده در مطالعه برابر 1/22 سال بود. بالای 70 درصد شرکت کنندگان هدف از برقراری رابطه جنسی را کسب درآمد و کمتر از 30 درصد آنان وضعیت نامطلوب اقتصادی خانواده را علت وارد شدن به این شغل بیان نمودند. بر اساس رگرسییون خطی چند متغیره بین سطح تحصیلات پایین، بیکاری، وضعیت نامطلوب اقتصادی با عدم آگاهی از رفتارهای پرخطر جنسی ارتباط معنی داری مشاهده گردید. نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر، بیکاری و فقر از دلایل اصلی روی آوردن زنان به این شغل گزارش شد؛ لذا جهت کمک به رفع این مشکل اجتماعی-بهداشتی باید به عامل اقتصادی توجه شود و محققین پیشنهاد میکنند حمایتهای مالی و ایجاد شغل مناسب جهت رفع این مشکل صورت گیرد. کلیدواژه ها: روسپیگری، رفتار پرخطر جنسی، سلامت جنسی
 • خشونت جنسی و اثرات آن بر عملکرد جنسی زنان باردار نخست زا

  نوع پذیرش : پوستر
  نویسنده مسئول : سیران گلجبینی
  سایر نویسندگان : مهدی خانبابایی گول1، سیران گلجبینی2
 • چکیده مقاله:
  خشونت جنسی و اثرات آن بر عملکرد جنسی زنان باردار نخست زا مهدی خانبابایی گول1، سیران گلجبینی2 1) کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران mkhanbabayi@yahoo.com 2) کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه، مهاباد، آذربایجان غربی، ایران seyrangoljabini1360@gmail.com چکیده مقدمه: خشونت جنسی یکی از مشکلات بهداشت عمومی مطرح شده و شامل آسیب روانی، فیزیکی و جنسی از جانب همسر می باشد؛ از طرفی سلامت جنسی به تجربه سکس ایمن، لذت بخش، بدون اجبار و خشونت می باشد که تحکیم کننده بنیان خانواده می باشد. خشونت جنسی علاوه بر اثرات منفی که بر فرد دارد تاثیرات بسیار زیادی بر بارداری و جنین نیز دارد. با توجه به عدم تمرکز مطالعه ای در این زمینه، بر آن شدیم تا مطالعه ای را با هدف خشونت جنسی و اثرات آن بر عملکرد جنسی زنان باردار نخست زا به انجام برسانیم. روش کار: 298 زن باردار که حاملگی اول را تجربه میکردند به روش تصادفی سهمیه ای از مراکز بهداشتی سطح ارومیه انتخاب شدند. از پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک، خشونت جنسی و عملکرد جنسی زنان برای جمع آوری داده ها استفاده شد. از آزمون های کای دو، من ویتنی و تی مستقل برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج: شایع ترین نوع خشونت مشاهده شده شامل خشونت روانی، فیزیکی و اجبار جنسی بود که اجبار جنسی مرد به زن، حمله جنسی مرد به زن بیشترین نوع خشونت های جنسی بودند. میانگین نمره عملکرد جنسی در محدوده 5 الی 75 برابر با 59 بود که کمترین میانگین مربوط به گویه عدم تمایل جنسی بود. ارتباط معنی داری بین خشونت و عملکرد جنسی مشاهده شد. (P<0/05) نتیجه گیری: خشونت جنسی در مطالعه حاضر بالا بود و با عملکرد جنسی زنان باردار نخست زا ارتباط معنی دار آماری مشاهده شد. محققین توصیه می کنند تلاش ها برای کاهش خشونت جنسی جهت دستیابی به عملکرد جنسی مطلوب انجام شود. کلیدواژه ها : خشونت جنسی، شریک جنسی، عملکرد جنسی، نخست زا
 • بررسی موانع و عوامل مؤثر بر ازدواج در جوانان

  نوع پذیرش : پوستر
  نویسنده مسئول : سمیرا دلنواز
  سایر نویسندگان : سمیرا دلنواز، دانشجوی ارشد داخلی جراحی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز,ایران. s.delnavaz92@yahoo.com پروین دلنواز،دانشجوی ارشد پرستاری کودکان، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز,ایران.p_delnavaz@yahoo.com هیرو حمزه پور، دانشجوی ارشد داخای جراحی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج.heiro.hamzehpour@muk.ac.ir محمد جباری، دانشجوی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه.
 • چکیده مقاله:
  هدف: بررسی موانع و عوامل مؤثر بر ازدواج در جوانان زمینه: ازدواج یک سنت دیرینه اجتماعی و خواسته طبیعی زن و مرد است. همه ی مکاتب الهی و اذیان از جمله دین اسالم بر آن صحه نهاده اند. از دیدگاه جامعه شناسان و روان شناسان، ازدواج یکی از عوامل تعیین کننده سالمت فرد و جامعه است و از قوی ترین عوامل بازدارنده جرم و ناهنجاری است. ازدواج نه تنها در سالمت جسمی و روانی فرد مؤثر است بلکه نقش مهمی در ورود انسان به دوره ی بزرگسالی بر عهده دارد و به عنوان مهمترین و اساسی ترین رابطه های بشر توصیف شده است. زیرا ساختاری اولیه برای بنا نهادن رابطه خانوادگی و تربیت کردن نسل آینده فراهم می سازد و به معنای تکامل در دیگری است. همچنین ازدواج از اصیل ترین رفتارهای اجتماعی تشکیل خانواده و تالش برای حفظ ثبات است. با توجه به اینکه نگرش افراد به ویژه جوانان نسبت به ازدواج و مشکالت و موانع فرا روی آن سهم به سزایی در گرایش آنها نسبت به این امر دارد بررسی دیدگاه های این قشر و همچنین عوامل مؤثر بر آن در تشکیل خانواده با اهمیت تلقی می شود. با توجه به مهم بودن این امر بر آن شدیم که موانع و عوامل مؤثر بر ازدواج را در جوانان بررسی کنیم. روش کار: در این مطالعه مقاالت منتشر شده از سال 3002 تا 3002 با استفاده از کلید واژه های ازدواج، جوانان، راه حل، مشکالت و موانع در بانک های اطالعاتی ,pubmed, SID,direct science,scholar Google مورد پژوهش قرار گرفتند. یافته ها: بسیاری از ارزش ها و باورهای سنتی که پیش از این نزد مردم از پذیرش و مطلوبیت باالیی برخوردار بود، جایگاه خود را از دست داده و ضرورت وجودی اش با تردید مواجه شده است. عوامل مؤثر در ازدواج عبارتند از: نگرش به زن، رضایت از زندگی، روابط والدین با یکدیگر و نگرش دوستان دختران مهمترین دلیل ازدواج نکردن خود را نیافتن فرد مورد عالقه و ادامه تحصیل معرفی می کنند و پسران مشکالت اقتصادی و یکاری را دلیل عدم ازدواج می دانند. میزان امید برای ازدواج در آینده در پسران نسبت به دختران بیشتر است. نتیجه گیری: راه حل برای رفع مشکالت ازدواج: کاهش انتظارات والدین، رفع مشکالت اقتصادی و بیکاری، محدود کردن توقعات، حمایت های مالی خانواده، اعطای وام های طویل المدت از سوی دولت و دوری گزیدن از تشریفات در مراسم ازدواج می باشد. ایجاد نگرش صحیح نسبت به مسأله ازدواج و تسهیل آن، کنار نهادن آداب و رسوم و اعتقاداتی که بر سر راه ازدواج جوانان مانع ایجاد می کند، آموزش جوانان جهت آماده نمودن آنان برای ازدواج در زمان مناسب، فرهنگ سازی از طریق رسانه ها جهت ازدواج آسان و موفق و ... از جمله عوامل تسهبل کننده امر ازدواج می باشند.
 • بررسی رابطه بین مذهب (دینداری) و سلامت روان

  نوع پذیرش : پوستر
  نویسنده مسئول : سمیرا دلنواز
  سایر نویسندگان : سمیرا دلنواز، دانشجوی ارشد داخلی جراحی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز,ایران. s.delnavaz92@yahoo.com پروین دلنواز،دانشجوی ارشد پرستاری کودکان، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز,ایران.p_delnavaz@yahoo.com هیرو حمزه پور، دانشجوی ارشد داخای جراحی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج.heiro.hamzehpour@muk.ac.ir محمد جباری، دانشجوی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه.
 • چکیده مقاله:
  هدف: هدف این مطالعه بررسی نقش دینداری بر سلامتت روان می باشد. (بررسی نقش دینداری و پیش بینی گرایش به رفتارهای پرخطر می باشد.( زمینه: یکی از موضوع هایی که در دهه های اخیر وارد حوزه جامعه شناسی شده و توجه بسیاری از محققان اجتماعی را به خود جلب کرد نقش مهم تعیین کننده های اجتماعی در سالمت روان است. همچنین رفتارهای تهدید کننده ی سالمت یکی از مهمترین چالش های بهداشتی و روانی اجتماعی است و امروزه شیوع رفتارهای پرخطر یکی از گسترده ترین و مهمترین دل نگرانی های جوامع بشری تبدیل شده است. و اکثر کشورهای جهان به نوعی با آن درگیر هستند مشکالت شدیدی بر جوامع تحمیل می نماید. علی رغم تالش های زیاد در دو دهه ی اخیر در جهت افزایش آگاهه عمومی نسبت به آسیب و خطر رفتارهای پرخطر صورت گرفته است همچنان با افزایش روزافزون این رفتارها به ویژه در جوانان و نوجوانان رو به رو هستیم. رفتارهای پرخطر نه تنها بر زندگی و رفتار فرد درگیر زیان جدی وارد می کند بلکه باعث صدمه ی غیرعمدی به افراد بی گناه نیز می شود. بسیاری از مطالعات بر نقش مهم دینداری بر کاهش رفتارهای پرخطر تاکید دارند. بنیامین راش پدر علم روان پزشکی در این باره اظهار کرده است که نقش مذهب در سالمت روان مانند اکسیژن برای تنفس است. روش کار: در این مطالعه مقاالت منتشر شده از سال 3002 تا 3002 با استفاده از کلید واژه های مذهب، دینداری، سالمت روان و رفتارهای پرخطر در بانک های اطالعاتی ,pubmed, SID,direct science,scholar Google مورد پژوهش قرار گرفتند. یافته ها: براساس استراتژی جستجو20 مقاله انگلیسی و فارسی مورد بررسی قرار گرفتند که براساس آنها رفتارهای پرخطر و مشکلات سلامت روان معرفی شدند و همچنین تاثیر مذهب و دینداری بر سالمت روان توضیح داده شد. نتیجه گیری: براساس یافته های به دست آمده ارتقاء باورهای مذهبی موجب کاهش اختالالت روانی می شود و به گونه ای نقش پیشگرانه را در ابتال به اختالالت حوزه روان در زندگی افراد ایفا می کند. طوری که افزایش دینداری موجب کاهش رفتارهای پرخطر می شود و افرادی که اعتقادات مذهبی دارند کمتر در رفتارهای پرخطر شرکت می کنند.
 • بررسی کیفیت زندگی، رضایت زناشویی و حمایت اجتماعی در رانندگان مراجعه کننده به پایانه بار شهر یزد

  نوع پذیرش : Oral
  نویسنده مسئول : احسان موحد
  سایر نویسندگان : 1.احسان موحد* 2. محبوبه عامری
 • چکیده مقاله:
  مقدمه :رانندگی یکی از مشاغل مهم و پر استرس در جامعه است و توجه به وضعیت سلامتی، حمایت اجتماعی و رضایت زناشویی رانندگان ضروري می باشد . هدف این مطالعه بررسی کیفیت زندگی، رضایت زناشویی و حمایت اجتماعی در رانندگان مراجعه کننده به پایانه بار شهر یزد بود. روش ها: در این مطالعه مقطعی- توصیفی 134 نفر از رانندگان شاغل در پایانه بار شهر یزد به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه ی رضایت زناشویی ENRICH ، پرسشنامه(SF-36) و پرسشنامه حمایت اجتماعی(SSQ) استفاده شد. جهت آنالیز اطلاعات از آزمون هاي آماري تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج: میانگین نمره کلی رضایت زنا شویی 14/20±04/120 از 175 ، کیفیت زندگی 12/18±69/99 از 149 و حمایت اجتماعی 76/4± 15از 23 بود. 4/60 درصد از رانندگان از شغل خود راضی نبودند. همچنین رابطه بین وزن و رضایت زناشویی معنی داربود(02/0 P=)، همچنین بین رضایت شغلی (003/0 P=)(015/0 P=) و درآمد (047/0 P=)(020/0 P=)با حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی رابطه معنی داری وجود داشت، ضریب همبستگی پیرسون بین حمایت اجتماعی و دو متغیر کیفیت و رضایت زناشویی رابطه‌ی قوی معنی داری بود(000/0 P=). بحث و نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که وضعیت رضایت زناشویی، کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی رانندگان پایین تر از حد انتظار بوده است. بنابراین توجه به سلامت جسمی و روانی رانندگان می تواند بر ایمنی جاده ها تاثیر گذار باشد، لذا برنامه ریزي و اجراي مداخلات منظم جهت بهبود رضایت زناشویی، کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی در رانندگان ضروري است.
 • بررسی سلامت معنوی در دانشجویان علوم پزشکی

  نوع پذیرش : پوستر
  نویسنده مسئول : هیرو حمزه پور
  سایر نویسندگان : هیرو حمزه پور1*، سمیرا دلنواز2، پروین دلنواز3
 • چکیده مقاله:
  مقدمه سلامت معنوی یکی از مهم ترین ابعاد سلامت به خصوص در بین قشر مولد جامعه که لازمه پویایی و اعتلای جامعه می باشد، که در کنار بعد جسمی، روانی و اجتماعی قرار گرفته است و باعث هماهنگی داخلی بدن و موجب سلامتی می گردد. هم چنین نقش مهمی در احساس خوببودن و کیفیت زندگی انسان دارد. لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی مروری در دانشجویان علوم پزشکی می باشد. روش ها تحقیق به روش مروری انجام گرفت. از نظر متدولوژی هدف، متغیرها، تعاریف و سلامت معنوی و جوانان در دانشگاه های علوم پزشکی و هم چنین با توجه به توصیفی تحلیلی بودن تعداد 16 مقاله از سایت های داخلی magiran ، SID انتخاب گردید. نتایج مروری بر مطالعات نشان داد که که سلامت معنوی در بین دانشجویان علوم پزشکی در حد متوسط می باشد هم چنین بین جنس و سلامت معنوی ارتباط معناداری مشاهده گردیده به گونه ای مشخص گردید که دانشجویان دختر و هم چنین افراد متاهل از سلامت معنوی بیشتری برخوردار هستند. در حالی که سلامت معنوی دانشجویان پسر کمتر می باشد. بحث و نتیجه گیری با توجه به نتایج مطالعه، سلامت معنوی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در حد متوسط رو به پایین می باشد هم چنان که مطالعه خیالی و پورکیهانی نیز در راستای همین مطالعه می باشد. به نظر می رسد ارزش های اخلاقی باید در عرصه تحصیل مورد توجه بیشتری قرار گیرد و دانشگاه ها به طور جدی برنامه های درسی مرتبط با اخلاق را به عنوان یک عامل اثرگذار ارزش های مثبت در بین دانشجویان معرفی کنند. لذا پیشنهاد میگردد، متولیان حوزه سلامت معنوی، عوامل مؤثر و مرتبط با سلامت معنوی را در دانشجویان مورد توجه جدی قرار دهند.
 • بررسی ارتباط بین رضایت زناشویی و آگاهی و عملکرد مردان در خصوص سندرم قبل از قاعدگی در زوجین جوان شهر کرمان

  نوع پذیرش : پوستر
  نویسنده مسئول : احسان موحد
  سایر نویسندگان : 1.احسان موحد* 2. ثارالله شجاعی3. محبوبه عامری
 • چکیده مقاله:
  مقدمه: رضایت زناشویی باعث می شود زوجین جوان آرامش را در زندگی احساس کنند. سندروم پیش از قاعدگی بعنوان یک رخدادی است که سازگاری اجتماعی و فعالیت های طبیعی فرد با مشکل مواجه شده است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین رضایت زناشویی زوجین و آگاهی و عملکرد مردان در خصوص سندرم قبل از قاعدگی در زوجین جوان شهر کرمان در سال 1395 انجام گرفت. روش ها: مطالعه ای توصیفی – تحلیلی روی 240 زوج جوان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمان صورت گرفت. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه استاندارد غربالگری قبل از قاعدگی، پرسشنامه استاندارد رضایت زناشویی برای تعیین رضایت زوجین و پرسش نامه میزان آگاهی و عملکرد مردان در خصوص سندروم قبل از قاعدگی بود. داده ها با نرم افزار آماري spss-16 و با استفاده از آزمون های آماری ANOVA ، ضريب همبستگي مورد پردازش قرار گرفتند. مسائل اخلاقی نیز در تمام مراحل تحقیق در نظر گرفته شد. نتایج: بین رضایتمندی زنان و مردان رابطه‌ی معنی دار وجود داشت. همچنین همبستگی پیرسون رابطه‌ی مثبت و معنی داری بین رضایتمندی زنان و مردان با رفتار مردان نشان داد(001/0= P). ولی رابطه‌ی بین شدت علائم سندرم قبل از قاعدگی با رضایتمندی زن و مرد معکوس و معنی دار بود(002/0 P=،138/0- r=). بحث و نتیجه گیری: با توجه به ارتباط بین نمره آگاهی و عملکرد، می توان انتظار داشت که با افزایش آگاهی زوجین جوان در زمینه سندروم قبل از قاعدگی می توان رضایت زناشویی را تغییر داد.
 • بررسی فراوانی نارضایتی زناشویی زوجین جوان در خصوص سندروم قبل از قاعدگی در شهر کرمان

  نوع پذیرش : پوستر
  نویسنده مسئول : احسان موحد
  سایر نویسندگان : .احسان موحد* 2. محبوبه عامری
 • چکیده مقاله:
  مقدمه: رضایت زنا شویی باعث می شود زوجین آرامش را در زندگی احساس کرده و با آرامش و رضایت آنها، فرزندان نیز در خانواده به خوبی تربیت شوند. سندروم پیش از قاعدگی بعنوان یک رخداد دوره ای که در نتیجه آن سازگاری اجتماعی ، ارتباط درون فردی و فعالیت های طبیعی فرد با مشکل مواجه شده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی فراوانی نارضایتی زناشویی زوجین جوان در خصوص سندروم قبل از قاعدگی در شهر کرمان است. روش ها: در این مطالعه توصیفی 240 زن متاهل جوان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر کرمان، پرسشنامه استاندارد غربالگری قبل از قاعدگی(یا PSTT یا PremenstrualSymptoms Screening Tool)، پرسشنامه استاندارد (IMS یا (Index Of Marital Satisfaction برای تعیین رضایت زوجین و پرسش نامه محقق ساخته برای سنجش میزان آگاهی و عملکرد مردان در خصوص سندروم قبل از قاعدگی بود. روایی و پایایی پرسش نامه بعد از مطالعه مقدماتی تایید گردید. اطلاعات توسط نرم افزار آماری SPSS16 و با استفاده از آزمون های آماری T مستقل، آزمون آنالیز واریانس یک طرفه، ضریب همبستگی و نیز جداول توزیع فراوانی تجزیه و تحلیل شد. نتایج: بین رضایتمندی زنان و مردان رابطه‌ی قوی مثبت معنی دار وجود دارد(001/0 P =). همبستگی پیرسون رابطه‌ی مثبت و معنی داری بین رضایتمندی زنان و مردان با رفتار مردان نشان داد(001/0 P =). ولی رابطه‌ی بین شدت علائم سندرم قبل از قاعدگی با رضایتمندی زن و مرد معکوس و معنی دار بود(002/0 P= ،138/0- r=). بحث و نتیجه گیری: گرچه ارتباط معنی دار آماری بین آگاهی زوجین از سندروم قبل از قاعدگی و رضایت زناشویی دیده نشد لیکن عملکرد آن ها در مورد سندروم قبل از قاعدگی بر رضایت زناشویی تاثیر گذار می باشد. با توجه به ارتباط بین نمره آگاهی و عملکرد، می توان انتظار داشت که با افزایش آگاهی زوجین جوان در زمینه سندروم قبل از قاعدگی می توان رضایت زناشویی را تغییر داد.
 • مقایسه ویژگی های شخصیتی، سبکهای دفاعی و گرایش به خود کشی در بین افراد معتاد به مواد مخدر و بهنجار شهر ارومیه

  نوع پذیرش : پوستر
  نویسنده مسئول : آزاده غنی زاده
  سایر نویسندگان : حسن حسن زاده، محد حافظ نیا، اسداله مالکی، آرزو غنی زاده، آزاده غنی زاده
 • چکیده مقاله:
  چکیده مقدمه: هدف این پژوهش مقایسه ویژگی های شخصیتی، سبکهای دفاعی و گرایش به خود کشی در بین افراد معتاد به مواد مخدر و بهنجار شهر ارومیه بود. روش ها: این پژوهش توصیفی از نوع علی مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه افراد معتاد به مواد مخدر که به یکی از مراکز باز توانی و ترک اعتیاد شهر ارومیه در سال 1395 مراجعه کرده بودن را تشکیل می دهد. نمونه اين پژوهش شامل 60 فرد معتاد به مواد مخدر و 60 همتاي غيرمعتاد بود كه از میان 5 کلینیک به صورت تصادفی و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.در این پژوهش از سه پرسشنامه ویژگی های شخصیتی آیزنگ(1965)، سبکهای دفاعی آندروز، سینگ و بوند(1993) و گرایش به خودکشی بک استفاده گردید. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS- 16 و روش آماري تحليل واريانس چند متغيره مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتایج: نتایج نشان داد که میانگین نمرات افراد معتاد نسبت به گروه بهنجار در متغییرهای ویژگی های شخصیتی روان رنجوری و برون گرایی و در سبکهادی دفاعی رشد نایافته و روان آزردگی و گرایش به خودکشی بیشتر و در متغییر سبکهای دفاعی رشد یافته کمتر بود.( 01/. P<) بحث و نتیجه گیری: به طورکلی نتایج این بررسی نشان داد که ویژگی های شخصیتی و سبکهای دفای و افکار گرایش به خودکشی نقش قابل توجهی در آسیب پذیری افراد نسبت به اعتیاد به مواد مخدر دارد که در این رابطه می توان جوانان در معرض خطر را شناسایی و در قبال آنان مواضع پیشگیرانه به کار برد.
 • بررسی فراوانی تظاهرات بالینی سندرم قبل از قاعدگی در زنان متأهل جوان شهر کرمان

  نوع پذیرش : پوستر
  نویسنده مسئول : احسان موحد
  سایر نویسندگان : احسان موحد*1، مراد علی زارعی پور2، محبوبه عامری3
 • چکیده مقاله:
  مقدمه: سندروم پیش از قاعدگی بعنوان یک رخداد دوره ای ، عبارت از ترکیبی از اختلالات جسمی، عصبی و روانی است که در نتیجه آن، سازگاری اجتماعی ، ارتباط درون فردی و فعالیت های طبیعی فرد با مشکل مواجه شده و بر کیفیت زندگی وی تاثیر منفی می گذارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی فراوانی علائم و نشانه های سندروم قبل از قاعدگی در زنان متاهل جوان شهر کرمان است. روش ها: در این مطالعه توصیفی 240 زن متاهل جوان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر کرمان، پرسشنامه ای شامل: اطلاعات دموگرافیک(تعداد فرزندان، شغل، تحصیلات ، تعداد فرزندان) و علائم سندروم قبل از قاعدگی را تکمیل نمودند. افراد مورد بررسی، زنان متاهل غیر باردار بودند. نتایج: 4/15 درصداز زنان مورد مطالعه دارای اختلال ملال قبل از قاعدگی (PMDD) بودند. با در نظر گرفتن شدت علائم، شایعترین تظاهرات" علایم جسمانی 79%،" عصبانیت و زودرنجی با 78%،" خستگی و کمبود انرژی با 73%،" کاهش علاقه به فعالیتهای داخل منزل با 63% بودند. تأثیر علائم بر مسئولیتهای خانوادگی با فراوانی 60% بیشترین شدت را در بخش تاثیر علائم داشت. بحث و نتیجه گیری: لازم است برای بررسی های بیشتر در زمینه شناخت این علایم و آموزش های برنامه ریزی شده در این خصوص اقداماتی صورت گیرد.
 • بررسی رابطه میان شیوع اضطراب، استرس و افسردگی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

  نوع پذیرش : پوستر
  نویسنده مسئول : هیرو حمزه پور
  سایر نویسندگان : استرس، اضطراب، افسردگی، دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی
 • چکیده مقاله:
  مقدمه از نظر سازمان بهداشت جهانی سلامتی تنها نداشتن بیماری و نقص عضو نیست بلکه برخورداری از آسایش کامل جسمی، روانی و اجتماعی را شامل می شود. سلامت روان بخش مهمی از سلامت است که اختلال در آن منجر به بیماری های تهدید کننده زندگی می شود. سطح افسردگی، استرس و اضطراب در جامعه به عنوان شاخصی از سلامت روان در نظر گرفته می شود و عدم تشخیص این دیسترس های روانی با تأثیر سوء بر زندگی و حرفه افراد باعث افزایش بیماری های روانی می شود. لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه میان اضطراب، استرس و افسردگی در جوانان می باشد. روش کار در این مطالعه مقالات منتشر شده از سال 2005 تا 2016 با استفاده از کلید واژه های استرس، جوانان، دانشگاه علوم پزشکی، اضطراب، افسردگی در بانک های اطلاعاتی Google scholar, science direct, SID, PubMed, مورد پژوهش قرار گرفتند. نتایج با توجه به نتایج موجود مشخص گردیده است که سطح استرس اضطراب و افسردگی در میان دانشجویان علوم پزشکی بالاتر از سایر افراد هم سن و سال می باشد هم چنین نتایج نشان داد که سطح استرس اضطراب و افسردگی در بین دختران بیشتر از پسر ها می باشد.ا. استرس با کاهش رفاه روانی افراد باعث محدود شدن عملکرد تحصیلی، کاهش کارآیی و کیفیت زندگی دانشجویان می شود. هر چند اضطراب تعریف دقیقی ندارد اما نوعی هیجان است که با خستگی و فرسودگی جسمی و احساس خطر قریب الوقوع مشخص می شود . نتایج مطالعه ای در برزیل نشان داد که میزان شیوع اضطراب و استرس در دانشجویان به ترتیب 2/37% و 1/47% بوده است. بحث و نتیجه گیری مطالعه کومار و کیم و اقبال نیز از چندین کشور متفاوت نتایج مشابه بدست آورده و دانشجویان دختر و هم چنین دانشجویان علوم پزشکی بیشتر دچار استرس اضطراب و افسردگی می گردند. هم چنین از آن جا که قشر دانشجو جزء نقش آفرينان و آينده سازان جامعه هستند ، تلاش در جهت رفع مشکلات روان شناختي ايشان توجه ويژه اي مي طلبد. که مي توان با تشخيص به موقع مشکلات روانشناختي دانشجويان، ضمن پيشگيري از پيامدهاي مخرب آن سلامت روان دانشجويان را بهبود بخشيد.
 • بررسی میزان شادکامی و ارتباط آن با موفقیت تحصیلی در دانشجویان مامایی ارومیه

  نوع پذیرش : پوستر
  نویسنده مسئول : منیره رضایی
  سایر نویسندگان : منیره رضایی مراداعلی1، مرادعلی زارعی پور2، جلیله امیرذهنی3 1- کارشناسی ارشد مامایی، هیئت علمی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه آزاد واحد ارومیه، ارومیه، ایران. نویسنده مسئول monir.rezaee@yahoo.co.uk 2- دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران. 3- کارشناسی ارشد مامایی، مرکز بهداشت شهرستان ارومیه، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.
 • چکیده مقاله:
  مقدمه: موفقیت دانشجویان یکی از شاخص¬های مهم در ارزیابی نظام¬های آموزشی است. عوامل فردی مختلفی می¬تواند در پیشرفت تحصیلی دانشجویان موثر باشند که از آن جمله می¬توان به شادکامی اشاره نمود. هدف از این مطالعه بررسی میزان شادکامی و ارتباط آن با موفقیت تحصیلی در دانشجویان مامایی است. روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است که بر روی 140 دانشجوی مامایی صورت گرفته است. نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی اخذ گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه آزمون شادکامی آکسفورد برای بیماران تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده¬ها از طریق تی مستقل، آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون رگرسیون خطی چند متغیره انجام شد. نتایج: میانگین نمره شادکامی دانشجویان 75/11± 98/58 بود. و بیشتر دانشجویان(70%) در محدوده شادکامی خوب قرار داشتند. همچنین شادکامی با متغیرهای سن، وضعیت تاهل، وضعیت اقتصادی ارتباط معنی دار داشت. نتایج رگرسیون نشان داد که شادکامی به طور معنی دارp<0/001) ) قادر به تبیین 34/0 واریانس موفقیت تحصیلی دانشجویان می باشد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به ارتباط معنی¬دار شادکامی با موفقیت تحصیلی، بنظر می¬رسد جهت حفظ شادکامی دانشجویان و ارتقاء آموزش و موفقیت¬های تحصیلی بایستی توجه ویژه بهمراه مداخلات و اقدامات به¬هنگام و برنامه¬ریزی برای شادکامی را افزایش داد و امیدوارتر بود که این شادکامی دوام بیشتری داشته باشد. کلید واژه: دانشجویان، پیشرفت تحصیلی، مامایی، شادکامی
 • بررسی همه گیرشناسی و عامل زمینه ساز در رابطه با خودکشی

  نوع پذیرش : پوستر
  نویسنده مسئول : سمیرا دلنواز
  سایر نویسندگان : پروین دلنواز،دانشجوی ارشد پرستاری کودکان، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز,ایران.p_delnavaz@yahoo.com سمیرا دلنواز، دانشجوی ارشد داخلی جراحی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز,ایران. s.delnavaz92@yahoo.com هیرو حمزه پور، دانشجوی ارشد داخای جراحی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج.heiro.hamzehpour@muk.ac.ir محمد ارشدی بستان آباد، استادیار،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز.Arshadi_m@yahoo.com
 • چکیده مقاله:
  هدف: هدف این مطالعه بررسی همه گیرشناسی و عوامل زمینه ساز در رابطه با خودکشی می باشد. زمینه: خودکشی یکی از معضالت بهداشت عمومی و روانی است که گریبان گیر کشور درحال توسعه از جمله ایران می باشد که در جوامع مختلف متفاوت است لزوم شناسایی این عوامل برای مداخله وپیشگیری درهر جامعه احساس می شود .خودکشی یازدهمین علت مرگ و میر در یک جمعیت و سومین عامل مرگ در جمعیت 32-01 ساله می باشد. تالش های انجام گرفته تاکنون در کاهش میزان افکار و اقدام به خودکشی ناموفق بوده است. اقدام به خودکشی نتیجه یک عمل اداری اما ناموفق است و خودکشی یک عمل ارادی منجر به مرگ است که به منظور رهایی و فرار از رنجهای غیر قابل عقل و کمک به تغییر شرایط زندگی صورت میگیرد. طی مطالعات انجام شده مردان سه برابر بیشتر از زنان خودکشی موفق می کنند. از طرفی زنان چهار برابر بیشتر از مردان اقدام به خودکشی می نمایند. عوامل گوناگونی بر بروز این پدیده مؤثرند که از جمله می توان به زمینه های فردی مانند جنس، سن، وضعیت، تأهل و عوامل مهم شرایط محیطی و اجتماعی اعتقادات مذهبی، زمینه های قبلی همچون پبشینه و تجربه خودکشی درخود یا اطرافیان، پریشانی، اعتیاد و عوامل ایجاد فشار روانی همچون جدایی و مهاجرت، از دست دادن عزیزان و بیماری های روانی را نام برد. با توجه به مهم بودن این امر بر آن شدیم که مطالعه مروری با هدف بررسی همه گیرشناسی و عوامل زمینه ساز در رابطه با خودکشی انجام دهیم. روش کار: دراین مطالعه مقاالت منتشر شده از سال 2000تا سال 3002 با استفاده از کلید واژه های خودکشی، رفتار پرخطر، جوانان و عوامل زمینه ساز در بانک های اطالعاتی SID, direct science, pubmed,scholar Google مورد پژوهش قرار گرفتند یافته ها: براساس استراتژی جستجو مقاالت انگلیسی و فارسی مورد بررسی قرار گرفتند. که براساس انها عوامل زمینه ساز در رابطه با خودکشی معرفی شدند و همچنین همه گیر شناسی خودکشی توضیح داده شد. نتیجه گیری: باال بردن اقدام به خودکشی در زنان و افراد جوان نیاز به توجه بیشتر به سالمت روان این جمعیت را مطرح می سازد. بنابراین لزوم ایجاد استراتژی ها و برنامه های مداخله ای پیشگیرانه در جهت کاهش تعداد بروز این مشکل اساس می شود و نیاز به یک برنامه ریزی علمی جهت اموزش به خانواده ها در امور تربیت فرزندان کاهش میزان بیکاری کاهش مشکالت شهرنشینی توجه خاص به امور جوانان و نوجوانان باالخص خانم ها در امر ازدواج و مشکالت دیگر می طلبد
 • بررسی تاثیر دعا بر میزان اضطراب نوجوانان

  نوع پذیرش : پوستر
  نویسنده مسئول : سمیرا دلنواز
  سایر نویسندگان : پروین دلنواز،دانشجوی ارشد پرستاری کودکان، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز,ایران.p_delnavaz@yahoo.com سمیرا دلنواز، دانشجوی ارشد داخلی جراحی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز,ایران. s.delnavaz92@yahoo.com هیرو حمزه پور، دانشجوی ارشد داخای جراحی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج.heiro.hamzehpour@muk.ac.ir خدیجه میرزایی، کارشناس پرستاری.
 • چکیده مقاله:
  هدف: بررسی تاثیر دعا بر میزان اضطراب نوجوانان زمینه: نوجوانان معمولاً مشکلات ویژه ای دارند که در کودکی کمتر در آنها مشاهده می شود. فرایند انتقال از کودکی به بزرگسالی دشوار و پر کشمکش است وارد روابط جدیدی میشوند و نیاز به کسب مهارت های لازم برای زندگی شغلی و اجتماعی پیدا می کند در این میان یکی از مشکلات روانشناختی که بهداشت روانی و جسمانی نوجوانان را به مخاطره می اندازد اضطراب است . ، اظطراب واکنشی طبیعی به فشار روانی است که دارای مولفه های رفتاری بدنی و ذهنی می باشد و به سمت رفتارهای آزمایشی خشن و ناپایدار بروز می کنند امروزه و روشهای نوین زیادی در جهت کاهش اضطراب مشهود است و یکی از روشهایی که در سطح جهان مورد توجه و بررسی علمی واقع شده است دعا درمانی می باشد اما متاسفانه استفاده از آن در سیستم بهداشتی امروزه عموما متداول نیست از آنجا که نوجوانان و دانشجویان هر کشوری سرمایههای اصلی و لازم برای توسعه پایداران کشور محسوب می شوند لذا تأثیر دعا بر اضطراب را نیز نمی توان نادیده گرفت و همچنین نقش درمانی آموزشی تلفیقی دعا و تفکر مثبت را به عنوان یکی از راهبردهای درمانی مورد توجه قرار می دهند. با توجه ه این امر مهم بر آن شدیم که مطالعه مروری با عنوان بررسی تاثیر دعا بر میزان اضطراب نوجوانان انجام دهیم. روش کار: در این مطالعه مقالات منتشر شده از سال 6000 تا 2017 با استفاده از کلیدواژه های اضطراب، دعا،سلامت معنوی و نوجوانان رد بانک های اطلاعاتی Goole scholar, pubmed, science, SID مورد پژوهش قرار گرفتند. یافته ها: افراد و نوجوانانی که سلامتی معنوی آنها تقویت می شود به طورمؤثر می توانند در برخورد با مشکلات سازگار شده و مراحل آن را به خوبی بگذرانند. در میان منابع مذهبی و معنوی بیشترین منبعی که مورد استفاده قرار می گیرد دعا است. دعا و نیایش یاد خدا است و یاد خدا آرامبخش دلهاست. دعا یکی از استوارترین پناهگاه های افراد با ایمان به شمار میآید و راهکاری مناسب برای سازگاری با بیماری است انسان دعاگو و نیایشگر در مواجه با تنش و اضطراب قابلیت انعطاف و قدرت حذف هضم بیشتری از خود نشان می دهد اخیراً مطالعات مختلف که در چند واحد مراقبتی درمانی انجام گرفته اند اثر دعا درمانی را بر روی بهبود بیماری ها و کاهش اضطراب نشان داده اند نتیجه گیری: اضطراب به عنوان یکی از شایعترین اختلال های روان پزشکی و با توجه به هزینه بهداشتی بالای آن توجه بسیاری از کارشناسان بهداشت را به خود جلب کرده است .طبق بررسی های انجام شده و وجود رابطه معنادار میان بکارگیری دعا و کاهش سطح اضطراب بایستی بیش از پیش به این رابطه توجه داشت .شنیدن و آموزش دعا و مثبت اندیشی مداخلاتی مؤثر در کاهش اضطراب به شمار میروند به عنوان یک روش کم هزینه و ساده جهت کاهش اظطراب توصیه میشوند. همچنین پیشنهاد می شود اثربخشی آموزش تلفیقی دعا و مثبت اندیشی بر اضطراب بررسی شود
 • بررسی ارتباط بین استفاده از تلگرام و سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه سال 1396

  نوع پذیرش : Oral
  نویسنده مسئول : سمیرا دلنواز
  سایر نویسندگان : نویسندگان: سولماز رضایی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی دانشگاه آزاد اسلامیواحد ارومیه(نویسنده مسئول) اسفندیار بالجانی دانشجوی دکتری پرستاری عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه پروین دلنواز دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • چکیده مقاله:
  مقدمه:سبک زندگی هر فرد متاثر از شخصیت فرد و ویژگی های محیطی است. سبک زندگی که در آمیخته با شبکه های اجتماعی مجازی است می تواند سبک جدیدی از زندگی را شکل دهدکه همه فعالیت های روزمره را تحت تاثیر قرار دهد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین استفاده از تلگرام و سبک زندگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه بود. مواد و روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی همبستگی است که تعداد 134 دانشجوی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ارومیه به روش نمونه گیری در دسترس در ان شرکت کردند. ابزار گرداوری دادها پرسشنامه دو قسمتی بوده که علاوه بر مشخصات دموگرافیک شامل 70 سوال پرسشنامه سبک زندگی(LSQ) بود این پرسشنامه استاندارد شامل حوزه های سلامتجسمانی،ورزشوتندرستی،کنترلوزنوتغذیه،پیشگیریازبیماریها،سلامتروانشناختی،سلامتمعنوی،سلامتاجتماعی است. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا و صوری و پایایی آن از طریق آلفای کرانباخ محاسبه شد. پژوهشگر در فاصله زمانی مرداد تا شهریور 1396 در محوطه دانشگاه و جاهایی که دانشجویان حضور و فعالیت داشتند حاضر و پرسشنامه در اختیار انها قرار داده و همان جا پرسشنامه پر شده را تحویل گرفته است. معیارهای ورود به مطالعه شامل رضایت آگاهانه و محرز بودن هویت دانشجویی بود. برای وارد کردن و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی، همبستگی پیرسون و آزمون تی گروه های مستقل در سطح معنی داری P<0.05 تجزیه تحلیل شدند. یافته ها: در این مطالعه 5/97 درصد دانشجویان از تلگرام استفاده می کردند و میانگین استفاده از تلگرام روزانه در بین دانشجویان 5 ساعت با انحراف معیار 67/3 بود. بین حوزه معنوی سبک زندگی و میزان استفاده از تلگرام ارتباط معنی دار و معکوس مشاهده شد(37/0- ,r=30/0p=) همچنین بین میزان استفاده از تلگرام و حوزه سلامت اجتماعی سبک زندگی ارتباط مثبت معنی دار وجود داشت(r=0/51, p=0/04) اما در سایر حوزه های سبک زندگی بین میزان استفاده از تلگرام و سبک زندگی ارتباط معنی دار مشاهده نشد(p>0/05). نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که دانشجویانی که از تلگرام استفاده می کنند به معنویت در سبک زندگی خود کمتر توجه دارند. از سوی دیگر دانشجویانی که از تلگرام استفاده می کنند از سلامت اجتماعی بهتری برخوردار هستند. نتایج این مطالعه تاثیر مثبت فضای مجازی بر سلامت جسمانی را مورد تاکید قرار می دهد از سوی دیگر می تواند بر خانواده و نهادهای مسئول کمک کند تا بر محتوای معنوی فضای مجازی توجه بیشتری داشته باشند و در راستای غنی کردن محتوای معنوی تلاش کنند.
 • شاخص های سلامت معنوی در قرآن و روایات

  نوع پذیرش : پوستر
  نویسنده مسئول : اسمعیل زینالی
  سایر نویسندگان : اسمعیل زینالی
 • چکیده مقاله:
  مقدمه : با وجود پذیرش بعد معنوی سلامت از طرف سازمان بهداشت جهانی به علت تفاوت های فرهنگی ، اجتماعی و مذهبی جوامع و اختلاف گسترده آن در مبانی نظری ، تا کنون مفهوم مشترکی در رابطه با سلامت معنوی ارائه نشده است. از این رو ، مطالعه حاضر ضمن تبیین مفهوم سلامت معنوی ، شاخص های آن از دیدگاه آموزه های وحیانی و روایی بررسی میگردد. روش : در مقاله حاضر از روش تحلیلی و توصیفی با مراجعه به منابع از قبیل تفاسیر و روایات ، و جستوجو در پایگاه های اینترنتی مختلف اطلاعات لازم جمع آوری و سپس مورد تجزیه و تحلیل واقع شد. یافته ها و نتیجه : در اغلب پژوهش های انجام شده درباره سلامت معنوی تاثیر آن را در سایر ابعاد سلامت بررسی کرده و در نهایت به زندگی دنیا نظر داشته اند. لکن در آموزه های وحیانی و روایی ، در چهار حوزه رابطه انسان با خدا ، انسان با خود ، انسان با دیگران و انسان با طبیعت مطرح میگردد. و در هر حوزه نیز در سه بعد نگرشی ، عاطفی و رفتاری ، بروز میابد. از این رو شاخص های سلامت معنوی تنها سنخی از رفتارها و یا احساسات و ... از قبیل رضایت باطنی و یا آرامش درونی نیست ، بلکه سلامت معطوف به همه زندگی انسان معنوی است.
 • بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و سلامت روان معلمان دوره های سه گانه تحصیلی (مورد مطالعه شهرستان شبستر )

  نوع پذیرش : Oral
  نویسنده مسئول : حسین هنرور
  سایر نویسندگان : پرویز علی اصل (استاد یار دانشگاه آزاد ارومیه) حسین هنرور(استاد یار دانشگاه آزاد ارومیه) زینب هنرور (مربی داشگاه آزاد مرند) حسین جواش جدید (کارشناسی ارشد علوم تربیتی)
 • چکیده مقاله:
  چکیده توجه به کارکنان یکی از ابزارهای موثر برای افزایش بهره وری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانایی های فردی و گروهی آنها در راستای اهداف سازمانی است. به این منظور در این مقاله به بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با سلامت روانی معلمان دوره های سه گانه تحصیلی شهر شبستر در سال تحصیلی 95-94 پرداخته شده است. این پژوهش در نمونه¬ای با تعداد 162 نفر از معلمان شهرستان شبستر انجام شده است. یافته¬های آماری و تجزیه و تحلیل آنها حاکی از این بود که بین فرهنگ سازمانی با سلامت روان معلمان رابطه معنی¬داری وجود دارد. نتایج رگرسیون چندگانه نشان می¬دهد از کل واریانس متغیر سلامت روان معلمان، 20 درصد توسط متغیر مستقل فرهنگ سازمانی(یکپارچگی با بتای 30/0، درگیری در کار با بتای 24/0، سازگاری با بتای 36/0 و ماموریت 28/0) تبیین شده است.
 • بررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی بر خودکارآمدی بیماران بستری مبتلا به انفارکتوس میوکارد در مرکز آموزشی درمانی سید الشهدا ارومیه سال 96-1395

  نوع پذیرش : پوستر
  نویسنده مسئول : نادر آقاخانی
  سایر نویسندگان : دکتر نادر آقاخانی ، فریبا گل محمدی ، رزیتا چراغی،دکتر کمال خادم وطن ، وحید علی نژاد
 • چکیده مقاله:
  مقدمه: شیوع بیماری انفارکتوس در کشورهای جهان از جمله در ایران، در حال افزایش و بار اقتصادی و عواقب ناشی از آن نیز قابل توجه است. مشخص شده که علاوه بر روش های درمانی رایج، مواردی چون آموزش به بیمار می تواند در بهبود حال بیماران موثر باشد. بر این اساس، از پرستاران به عنوان اعضای مهم و تاثیرگذار تیم درمانی انتظار می رود با استفاده از روش های مختلف از جمله آموزش به بیمار به ارتقای خود کارامدی در بیماران بپردازند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی بر خودکارآمدی بیماران بستری مبتلا به انفارکتوس میوکارد در مرکز آموزشی درمانی سید الشهدا ارومیه سال 1396 مورد نظر قرار گرفت تا بر اساس نتایج حاصل از مطالعه بتوان در کاهش مشکلات ناشی از این بیماری مرگ بار و پر هزینه اقدام نمود. روش ها: جامعه آماري پژوهش شبه تجربی حاضر را 70 نفر از بيمـاران زن و مـرد مبتلا به انفارکتوس میوکارد در سـنين زیر 75 سـال تشکیل می دادند. از این تعداد 35 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس از جامعه مورد نظر انتخاب شدند و به صورت تخصیص تصادفی در گروه مداخله و 35 نفر بعدی نیز به همین صورت در گروه کنترل قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه مربوط به خصوصیات دموگرافیکی و پرسشنامه خودکارآمدی بیماران مزمن بود. نتایج: نتایج نشان داد که میانگین نمرات خودکارآمدی بین دو گروه مداخله و کنترل بعد از آموزش برنامه خودمراقبتی در بیماران متفاوت است(0001/0 ≥p). همچنین مشخص شد که میانگین نمرات خودکارآمدی درون گروه مداخله قبل و بعد از آموزش برنامه خودمراقبتی در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد بستری در مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدای ارومیه در سال 1396 متفاوت است(0001/0 ≥p). به طوری که میانگین خودکارآمدی بعد از آموزش نسبت به قبل از آموزش خودمراقبتی به طور قابل توجهی ارتقاء پیدا کرده است. بحث و نتیجه گیري: با توجه به افزایش میزان خودکارآمدی بعد از آموزش خودمراقبتی در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد به نظر می رسد بهتر است آموزش هاي مناسب در مورد رفتارهاي مراقبت از خود و اهمیت تداوم انجام این مراقبت ها ارائه گردد.
 • بررسی همه گیرشناسی و عامل زمینه ساز در رابطه با خودکشی

  نوع پذیرش : پوستر
  نویسنده مسئول : پروین دلنواز
  سایر نویسندگان : پروین دلنواز¹، سمیرا دلنواز²، هیرو حمزه پور،³ محمد ارشدی بستان آباد⁴ 1- دانشجوی ارشد پرستاری کودکان، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز,ایران.p_delnavaz@yahoo.com 2- دانشجوی ارشد داخلی جراحی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز,ایران. s.delnavaz92@yahoo.com 3- دانشجوی ارشد داخای جراحی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج.heiro.hamzehpour@muk.ac.ir 4- محمد ارشدی بستان آباد، استادیار،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز.Arsha
 • چکیده مقاله:
  هدف: هدف این مطالعه بررسی همه گیرشناسی و عوامل زمینه ساز در رابطه با خودکشی می باشد زمینه: خودکشی یکی از معضالت بهداشت عمومی و روانی است که گریبان گیر کشور درحال توسعه از جمله ایران می باشد که در جوامع مختلف متفاوت است لزوم شناسایی این عوامل برای مداخله وپیشگیری درهر جامعه احساس می شود .خودکشی یازدهمین علت مرگ و میر در یک جمعیت و سومین عامل مرگ در جمعیت 32-01 ساله می باشد. تالش های انجام گرفته تاکنون در کاهش میزان افکار و اقدام به خودکشی ناموفق بوده است. اقدام به خودکشی نتیجه یک عمل اداری اما ناموفق است و خودکشی یک عمل ارادی منجر به مرگ است که به منظور رهایی و فرار از رنجهای غیر قابل عقل و کمک به تغییر شرایط زندگی صورت میگیرد. طی مطالعات انجام شده مردان سه برابر بیشتر از زنان خودکشی موفق می کنند. از طرفی زنان چهار برابر بیشتر از مردان اقدام به خودکشی می نمایند. عوامل گوناگونی بر بروز این پدیده مؤثرند که از جمله می توان به زمینه های فردی مانند جنس، سن، وضعیت، تأهل و عوامل مهم شرایط محیطی و اجتماعی اعتقادات مذهبی، زمینه های قبلی همچون پبشینه و تجربه خودکشی درخود یا اطرافیان، پریشانی، اعتیاد و عوامل ایجاد فشار روانی همچون جدایی و مهاجرت، از دست دادن عزیزان و بیماری های روانی را نام برد. با توجه به مهم بودن این امر بر آن شدیم که مطالعه مروری با هدف بررسی همه گیرشناسی و عوامل زمینه ساز در رابطه با خودکشی انجام دهیم. روش کار: دراین مطالعه مقالات منتشر شده از سال 2000تا سال 3002 با استفاده از کلید واژه های خودکشی، رفتار پرخطر، جوانان و عوامل زمینه ساز در بانک های اطالعاتی SID, direct science, pubmed,scholar Google مورد پژوهش قرار گرفتند. یافته ها: براساس استراتژی جستجو مقاالت انگلیسی و فارسی مورد بررسی قرار گرفتند. که براساس انها عوامل زمینه ساز در رابطه با خودکشی معرفی شدند و همچنین همه گیر شناسی خودکشی توضیح داده شد نتیجه گیری: بالا بردن اقدام به خودکشی در زنان و افراد جوان نیاز به توجه بیشتر به سلامت روان این جمعیت را مطرح می سازد. بنابراین لزوم ایجاد استراتژی ها و برنامه های مداخله ای پیشگیرانه در جهت کاهش تعداد بروز این مشکل اساس می شود و نیاز به یک برنامه ریزی علمی جهت اموزش به خانواده ها در امور تربیت فرزندان کاهش میزان بیکاری کاهش مشکلات شهرنشینی توجه خاص به امور جوانان و نوجوانان بالاخص خانم ها در امر ازدواج و مشکلات دیگر می طلبد.
 • بررسی تاثیر دعا بر میزان اضطراب نوجوانان

  نوع پذیرش : پوستر
  نویسنده مسئول : پروین دلنواز
  سایر نویسندگان : پروین دلنواز¹، سمیرا دلنواز²، هیرو حمزه پور،³ خدبجه میرزایی⁴ 1- دانشجوی ارشد پرستاری کودکان، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز,ایران.p_delnavaz@yahoo.com 2- دانشجوی ارشد داخلی جراحی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز,ایران. s.delnavaz92@yahoo.com 3- دانشجوی ارشد داخای جراحی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج.heiro.hamzehpour@muk.ac.ir 4- کارشناس پرستاری
 • چکیده مقاله:
  هدف: بررسی تاثیر دعا بر میزان اضطراب نوجوانان زمینه: نوجوانان معمولاً مشکلات ویژه ای دارند که در کودکی کمتر در آنها مشاهده می شود. فرایند انتقال از کودکی به بزرگسالی دشوار و پر کشمکش است وارد روابط جدیدی میشوند و نیاز به کسب مهارت های لازم برای زندگی شغلی و اجتماعی پیدا می کند در این میان یکی از مشکلات روانشناختی که بهداشت روانی و جسمانی نوجوانان را به مخاطره می اندازد اضطراب است . ، اظطراب واکنشی طبیعی به فشار روانی است که دارای مولفه های رفتاری بدنی و ذهنی می باشد و به سمت رفتارهای آزمایشی خشن و ناپایدار بروز می کنند امروزه و روشهای نوین زیادی در جهت کاهش اضطراب مشهود است و یکی از روشهایی که در سطح جهان مورد توجه و بررسی علمی واقع شده است دعا درمانی می باشد اما متاسفانه استفاده از آن در سیستم بهداشتی امروزه عموما متداول نیست از آنجا که نوجوانان و دانشجویان هر کشوری سرمایههای اصلی و لازم برای توسعه پایداران کشور محسوب می شوند لذا تأثیر دعا بر اضطراب را نیز نمی توان نادیده گرفت و همچنین نقش درمانی آموزشی تلفیقی دعا و تفکر مثبت را به عنوان یکی از راهبردهای درمانی مورد توجه قرار می دهند. با توجه ه این امر مهم بر آن شدیم که مطالعه مروری با عنوان بررسی تاثیر دعا بر میزان اضطراب نوجوانان انجام دهیم. روش کار: در این مطالعه مقالات منتشر شده از سال 6000 تا 2017 با استفاده از کلیدواژه های اضطراب، دعا،سلامت معنوی و نوجوانان رد بانک های اطلاعاتی Goole scholar, pubmed, science, SID مورد پژوهش قرار گرفتند. یافته ها: افراد و نوجوانانی که سلامتی معنوی آنها تقویت می شود به طورمؤثر می توانند در برخورد با مشکلات سازگار شده و مراحل آن را به خوبی بگذرانند. در میان منابع مذهبی و معنوی بیشترین منبعی که مورد استفاده قرار می گیرد دعا است. دعا و نیایش یاد خدا است و یاد خدا آرامبخش دلهاست. دعا یکی از استوارترین پناهگاه های افراد با ایمان به شمار میآید و راهکاری مناسب برای سازگاری با بیماری است انسان دعاگو و نیایشگر در مواجه با تنش و اضطراب قابلیت انعطاف و قدرت حذف هضم بیشتری از خود نشان می دهد اخیراً مطالعات مختلف که در چند واحد مراقبتی درمانی انجام گرفته اند اثر دعا درمانی را بر روی بهبود بیماری ها و کاهش اضطراب نشان داده اند. نتیجه گیری: اضطراب به عنوان یکی از شایعترین اختلال های روان پزشکی و با توجه به هزینه بهداشتی بالای آن توجه بسیاری از کارشناسان بهداشت را به خود جلب کرده است .طبق بررسی های انجام شده و وجود رابطه معنادار میان بکارگیری دعا و کاهش سطح اضطراب بایستی بیش از پیش به این رابطه توجه داشت .شنیدن و آموزش دعا و مثبت اندیشی مداخلاتی مؤثر در کاهش اضطراب به شمار میروند به عنوان یک روش کم هزینه و ساده جهت کاهش اظطراب توصیه میشوند. همچنین پیشنهاد می شود اثربخشی آموزش تلفیقی دعا و مثبت اندیشی بر اضطراب بررسی شود.
 • بررسی وضعیت قدرت ابراز وجود در جوانان شهر ماکو

  نوع پذیرش : Oral
  نویسنده مسئول : سمیه قره قشلاقی
  سایر نویسندگان : سمیه قره قشلاقی، شیرین اصغرزاده، اعظم قاسمی، علی پورشجاعی، آسیه غدیرزاده
 • چکیده مقاله:
  ابراز وجود، یکی از مهارت هاي زندگی است که باعث افزایش عزت نفس، بیان منطقی افکار و احساسات، کاهش اضطراب، بهبود مهارت هاي ارتباط اجتماعی و ملاحظه حقوق دیگران و در عین حال گرفتن حق خود و در نهایت افزایش میزان رضایت از زندگی و شادکامی می شود. قدرت ابراز وجود، به توانایی افراد براي بیان احساسات، عقاید و نیازها به صورت صادقانه، مستقیم ، صریح، قاطع و بدون تعرض به حقوق دیگران همراه با جرأتمندي اشاره دارد و به عنوان توانایی یک فرد براي دفاع از خود و نیز توانایی "نه گفتن" به تقاضاهایی که نمیخواهد انجام دهد، در نظر گرفته می شود. مواد و روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی است. نمونه های پژوهش را 100 جوان اهل ماکو تشکیل داده بودند که به روش تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور گردآوري داده ها، از پرسشنامه داراي دو بخش استفاده گردید. الف) مشخصات فردي شامل سن، جنس، وضعیت تحصیلی، فرزند طلاق بودن و وضعیت اقتصادی، ب) پرسشنامه ابراز وجود که پرسشنامه 33 ماده اي می باشد که 33 موقعیت میان فردي را توصیف می کند و آن چه را که معمولاً پاسخ دهنده، در هر موقعیت انجام میدهد با سه گزینه معین می سازد و طی آن آزمودنی به یکی از گزینه ها، یعنی رفتار مبتنی بر ابزار وجود، غیر ابزار وجود و پرخاشگري، پاسخ می گوید. در هر کدام از موقعیت ها صرفاً یکی از گزینه ها، به عنوان پاسخ مبتنی بر ابراز وجود، معین شده است. نمرات با هم جمع شده و یک نمره کلی ابراز وجود فراهم می سازد که می تواند دامنه اي بین 0 تا 33 را در بر داشته باشد (بنابراین نمرات بالاتر، منعکس کننده ابراز وجود بیشتر است). براي تجزيه و تحليل داده ها از آمارهاي توصيفي و تحليل واريانس استفاده شد و سطح معني داري نيز 05/0 در نظر گرفته شد. ميانگين سن افراد مورد بررسی 3/4± 18 سال بود. از این میان 48 نفر مونث بودند. وضعیت تحصیلی گذشته یا در حال حاضر اکثر افراد ( 68%) مطلوب بود( معدل بالای 15). 8 نفر فرزند طلاق بودند و وضعیت اقتصادی 38 نفر نامطلوب، 53 نفر قابل قبول و بقیه عالی بود. 23 نفر نمره ابراز وجود پایین و زیر 11داشتند. 58 نفر وضعیت متوسط داشتند و بقیه وضعیت مطلوبی را گزارش کردند. یافته هاي پژوهش نشان داد که مشخصات فردي سن، جنس، وضعیت تحصیلی، فرزند طلاق بودن و معدل از نظر آماري ارتباطظ معناداري با ابراز وجود در افراد بررسی شده نداشت. ولی این ارتباط در وضعیت اقتصادی معنی دار بود. نتیجه گیري: با توجه به يافته هاي مطالعه حاضر، ارائه خدمات مشاوره اي و آموزش مهارت هاي زندگي نظير مهارت ابراز وجود به شيوه كارگاهي و در دبیرستان ها و سایر مراکز آموزشی و فرهنگی ضروري به نظر مي رسد.
 • بررسی آلودگی هر‍‍پس سیمپلکس تیپ 2 در دستگاه تناسلی زنان

  نوع پذیرش : پوستر
  نویسنده مسئول : آرزو فاخری
  سایر نویسندگان : آرزو فاخری , فرشته خانشی , منیره رضایی
 • چکیده مقاله:
  هدف از این مقاله، بررسی نقش ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 2 در دستگاه تولید مثلی زنان می¬باشد. این بیماری یکی از مهمترین مخاطراتی است که زنان در طول حیات خود تجربه می¬کنند که با وجود خوش خیم بودن زمینه ساز بروز عفونت ها و یا بیماریهای دیگر می-باشد. از آنجا که عفونت اولیه در زنان حامله می تواند برای جنین خطراتی به همراه داشته باشد. بنابراین دانستن راهکارهای جلوگیری و تشخیص این ویروس درسلامت مادر و جنین می تواند عامل موثری باشد که در این مقاله مروری تاثیر ویروس هرپس سیمپلکس در سیستم تولید مثلی مورد بحث قرار گرفته است. مطالعه نشان داده است که در کشور ایران میزان شیوع بیماری بعلت وضعیت فرهنگ و سلامت خانواده کمتر می باشد. همچنین نتایج حاکی از آن است که این بیماری در دستگاه تولید مثلی زنان نقش داشته و در تکامل جنین میتواند اثرات جبران ناپذیری گذارد.
 • تبیین مفهوم سلامت معنوی دانشجویان پرستاری

  نوع پذیرش : پوستر
  نویسنده مسئول : رقیه صدیفی
  سایر نویسندگان : رقیه صدیفی. استاد یار،گروه پرستاری ،واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی ، خوی، ایران (نويسنده مسئول)
 • چکیده مقاله:
  مقدمه:. سلامتی مفهومی کل‌ نگر بوده که ادغام‌کننده ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی است و يكي از انواع چهارگانه سلامت، سلامت معنوي است، که کم تر درک شده و چالشهای زیادی در مورد ان وجود دارد. هدف این مطالعه درک و کشف مفهوم سلامت معنوی می باشد. روش: پژوهش حاضر یک مطالعه مروری در مورد موضوعات معنویت، سلامت معنوی،مذهب و نقش سلامت معنوی در سایر جنبه های سلامتی می باشد. یافته ها: از 30 مقاله اولیه 16 مقاله مورد برررسی قرار گرفت. مفاهیم معنویت و سلامت معنوی و ارتباط ان با سایر ابعاد استخراج گرددید. نتیجه گیری:.اگرچه نتایج این مطالعه مفهوم معنویت و ابعاد ان را مشخص ساخت ولیکن شناسایی دقیق این موضوع نیاز به تحقیقات عمیق کیفی و کمی در بسترهای اجتماعی و فرهنگی مختلف دارد.
 • اپیدمیولوژی خودکشی در بین جوانان ایرانی

  نوع پذیرش : پوستر
  نویسنده مسئول : موسی قلیچی قوجق
  سایر نویسندگان : موسی قلیچی قوجق1* کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان. مرکز بهداشت ارومیه،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
 • چکیده مقاله:
  خودکشی یکی از معضلات روانی-اجتماعی است که امروزه با توجه به پیچیده تر شدن تعاملات و ارتباطات در بیشتر جوامع رو به افزایش است و یکی از مشکلات فزاینده در جامعه امروز خودکشی در بین جوانان می‌باشد، که بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی،خودکشی سومین علت عمده‌ی مرگ و میر جوانان می‌باشد و اقدام به خودکشی موفق در بین نوجوانان و جوانان سنین 15 تا 24 در بسیاری از کشور ها در سطح بالایی قرار دارد. در ایران با اینکه نرخ خودکشی از بسیاری از کشورها پایین‌تر است (3 تا 5 نفر در 100000 نفر جمعیت) اما جوان بودن الگوی خودکشی و بحرانی بودن نرخ خودکشی در برخی مناطق غربی کشور دو موضوع قابل تامل است. الگوی سنی غالب در بین اقدام‌کنندگان به خودکشی در ایران گروه سنی جوانان 24-15 سال بوده در حالی که در دنیا نرخ خودکشی افراد بالای 70 سال سه برابر بیش از جوانان است. اگرچه خودکشی در کشور وضعیت مطلوبی دارد اما نرخ خودکشی در استان ایلام 71.9 نفر در 100000 نفر جمعیت می باشد که شانزده برابر نرخ کشوری است و عملاً بالاترین نرخ خودکشی را در جهان دارد. نرخ خودکشی در استان‌های لرستان و کرمانشاه هم مطلوب نیست. بر اساس آخرین برآوردهای وزارت بهداشت روزانه به طور متوسط 13 مورد مرگ ناشی از خودکشی با میانگین سنی 29 سال در کشور اتفاق می افتد که تقریبا برابر با 4500 مورد خودکشی در سال می باشد. نرخ بالای خودکشی در بین جوانان بر نیاز برنامه های متوع پیشگیری در سطح ملی تاکید دارد. برنامه هایی که در چندین مرحله به اجرا درآید: برنامه های آموزش عمومی راجع به خودکشی و علائم خطر، برنامه های غربالگری جوانان از نظر افکار و احساسات خودکشی و علائم خطر، راه اندازی مراکز مداخله در بحران خودکشی به شکل اختصاصی، محدود کردن دسترسی به وسایل اقدام به خودکشی و مداخلات بعد از اقدام به خودکشی.
 • بررسی اثربخشی روش تدریس کاوشگري بر احساس خودکارآمدي دانشجویان پرستاری کارآموز بخش عفونی در زمینه مدیریت عفونت های بیمارستانی

  نوع پذیرش : Oral
  نویسنده مسئول : نادر آقاخانی
  سایر نویسندگان : نسرین تقی زاده ، دکتر نادر آقاخانی ، روزیتا چراغی* ، دکتر سامره اقتدار ، احسان سلیمانپور اصل ، سینا نعمتی
 • چکیده مقاله:
  مقدمه: الگوي کاوشگري روشی است که فراگیران خود درفعالیت یادگیري شریک و بدون مداخله مستقیم معلم، بر موضوعات درسی، مسلط می شوند و از فعالیت هاي خود بازخوردهاي مثبتی کسب می کنند. استفاده از روش باعث می شود تا دانشجویان با موقعیت مسئله دار درگیر شده، سوالاتی رامطرح ساخته و پاسخ هایی را پیدا نمایند. در واقع، تدریس مبتنی بر کاوشگري بر روي بهبود یادگیري فراگیران از طریق درگیر شدن در یک موقعیت مستلزم مشکل گشایی، گردآوری اطلاعات مرتبط و در نهایت حل مسئله مورد نظر تاکید دارد. روش ها: در پژوهشی نیمه تجربی و روش پیش آزمون و پس آزمون؛ دو گروه 20 نفره از دانشجویان پرستاری در دو گروه کنترل و آزمون با روش تصادفی انتخاب شدندکه از نظر پیشرفت تحصیلی، جنسیت،شرایط اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی نسبت به همگن سازی شدند. برای سنجش خودکارآمدی از مقیاس خودکارآمدي عمومی شرر بر اساس سنجش آغازگري رفتار، تلاش جهت ادامه رفتار و مقابله با محدودیت ها بر اساس مقیاس لیکرت استفاده گردید. امتیازات بالاتر بیانگر خودکارآمدي قويتر و امتیازات پایین تر بیانگر خودکارآمدي ضعیف تر بودند که بالاترین نمره 85 و پایین ترین نمره 17 بود. هر یک از نمونه ها پرسشنامه را تکمیل و سپس استاد بالینی دانشجویان گروه آزمون را با مسئله عفونت بیمارستانی و نیاز به مدیریت این مساله آشنا و برای آنان تکالیفی تعیین نمود. سپس دانشجویان برای کسب نتیجه نهایی به جمع بندي و سازماندهی اطلاعاتی که کشف کرده بودند، اقدام کردند و از آنان خواسته شد به ارائه طرح جدیدي در زمینه رفع مشکل بپردازند. نهایتا برای هر دو گروه آزمون خودکارآمدي عمومی انجام گردید. داده هاي حاصل با استفاده از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار ) و آزمون T، تجزیه و تحلیل شدند. نتایج: مشخص گردید دانشجویانی که به روش کاوشگري، آموزش داده شده اند، از خودکارآمدي بالاتري برخوردار بودند و بین میانگین نمرات آنان در پیش آزمون و پس آزمون نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داري وجود داشت(P=0.05). بحث و نتیجه گیری: هر چند در اکثرمطالعات به کارگیری این پژوهش ها در کلاس های نظری بوده است. ولی با بررسی نتایج حاصله می توان استفاده از روش کاوشگری را به صورت پی گیر و بر اساس نوع کارآموزی بالینی توصیه نمود. آشناسازی مربیان بالینی درزمینه مهم است.با توجه به محدودیت تعداد افراد مورد بررسی و اطمینان از نتایج کسب شده، انجام این پژوهش در دیگر دروس بالینی وسایر رشته های علوم پزشکی قابل توصیه است.
 • ارزیابی مقایسه ای ابعاد مختلف سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

  نوع پذیرش : Oral
  نویسنده مسئول : منیره رضایی
  سایر نویسندگان : منیره رضایی مراداعلی1، مرادعلی زارعی پور2، افسانه عظیم پور3، میترا صدرخانلو4، ژیلا محمدرضایی5، الهام محمدی6 1- کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه آزاد واحد ارومیه، ارومیه، ایران. نویسنده مسئول monir.rezaee@yahoo.co.uk 2- دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران. 3- کارشناسی ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه آزاد واحد ارومیه، ارومیه، ایران. 4- کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه آزاد واحد ارو
 • چکیده مقاله:
  مقدمه: سبک زندگی یکی از معیارهاي عمده تعیین کننده سلامت می باشد. امروزه اعتقاد بر اين است كه افراد براي اين كه بتوانند در تغيير رفتار و ارتقاي سلامت خود موفق باشند، بايد از سبک زندگی سالم برخوردار باشند. اين مطالعه با هدف ارزیابی مقایسه ای ابعاد مختلف سبک زندگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد ارومیه انجام گرفت. روش‌ کار: این مطالعه با روش توصیفی– تحلیلی، روی 560 دانشجوی دانشگاه آزاد ارومیه در سال 1396 صورت گرفت. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه اي مشتمل بر خصوصیات جمعیت شناختی، سبک زندگی(LSQ) بود. داده ها با آزمون های آماری کای دو و آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه تحلیل شدند. نتایج: نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین نمرات سبک زندگی ابعاد جسمانی، ورزش تندرستی، پیشگیری از بیماریها، اجتناب از داروها و مواد مخدر، پیشگیری از حوادث در دانشجویان علوم پزشکی بیشتر از دانشجویان غیر علوم پزشکی بود و از نظر آماری معنادار بود. (05/0> p) همچنین نمرات سبک زندگی دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر بود ولی ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت(05/0< p). بحث و نتیجه گیری: با توجه به اهميت سبک زندگی در دانشجویان و تأثيري كه سبک زندگی بر سلامت دارد به نظر می رسد برنامه های آموزشی در راستای افزایش رفتارهای سبک زنگی می تواند در ارتقا سلامت دانشجویان موثر باشد. کلید واژه: سبک زندگی ، دانشجویان، دانشگاه آزاد
 • بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و دلبستگی به مدرسه با رضایت از زندگی دانش آموزان متوسطه دوم شهر مهاباد

  نوع پذیرش : پوستر
  نویسنده مسئول : آزاده غنی زاده
  سایر نویسندگان : محمد حافظ نیا، اسداله مالکی، حسن حسن زاده، حسین حسن زاده
 • چکیده مقاله:
  چکیده هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و دلبستگی به مدرسه با رضایت از زندگی دانش آموزان متوسطه دوم شهر مهاباد انجام شده است. روش: روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش حاضر، بر اساس هدف تحقیق از نوع کاربردی بوده و بر اساس نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی است. و نیز با توجه به قالب موضوع از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی مقطع دوم متوسطه شهر مهاباد در سال تحصیلی 96-95 که مشغول به تحصیل می باشند تشکیل می دهد که بر طبق آخرین سالنامه آماری آموزش و پرورش شهر مهاباد به تعداد 655 دانش آموز می باشد و بر طبق جدول مورگان 243 نفر انتخاب گردیدند. شیوه نمونه گیری نیز به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای بود. جهت تحلیل ازمون های اماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: نتایج نشان داد که بین سبک های دلبستگی و دلبستگی به مدرسه با رضایت از زندگی در بین دانش آموزان رابطه وجود دارد. همچنین نتایج با استفاده از ازمون رگرسیون نشان داد که سبک های دلبستگی و دلبستگی به مدرسه، رضایت از زندگی را پیش بینی می کنند. با توجه به سطح معنی داری مشخص شد که این مدل، مدل معنی داری است و مقدار R2 نیز نشان داد که 85 درصد از میزان رضایت از زندگی دانش آموزان مورد بررسی توسط این ابعاد تبیین می شود. از این رو فرضیه سوم پژوهش تایید می شود. ( P<00/01 ). بحث و نتیجه گیری: بنابراین می توان نتیجه گرفت که سبک های دلبستگی و دلبستگی به مدرسه می توانند رضایت از زندگی دانش آموزان را پیش بینی کنند. که این امر لزوم توجه بیشتر مسئولین در برنامه ریزی درسی و پیشرفت تحصیلی را می طلبد.
 • رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه با نشانه های غیر بالینی اضطراب و افسردگی در دانشجویان

  نوع پذیرش : پوستر
  نویسنده مسئول : آزاده غنی زاده
  سایر نویسندگان : محمد حافظ نیا* ، اسداله مالکی ، حسن حسن زاده ، حسین حسن زاده ، آرزو غنی زاده ، آزاده غنی زاده
 • چکیده مقاله:
  چکیده هدف: این پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط ارتباط نشانه های غیر بالینی افسردگی و اضطراب با طرحواره های ناسازگار در بین زنان دانشجویان انجام شده است. روش: بر اين¬ اساس، روش پژوهش حاضر، توصيفي و از نوع همبستگی است. جامعه¬ي پژوهش، كليه¬ زنان دانشجویان¬ شهرستان چايپاره بودند که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه های چک لیست روانی و طرحواره های یانگ را تکمیل کردند. نتایج: جهت تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و از ازمون های اماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که که بین متغیرهای پیش بین( نشانه های غیربالینی افسردگی و اضطراب) با متغیر ملاک(طرحواره های ناسازگار اولیه) رابطه وجود دارد.(P<0/001 ). بحث و نتیجه گیری: افسردگی و اضطراب در پیش بینی طرحواره های ناسازگار اولیه حایز سهم هستند در درمان این اختلالات به طرحواره های ناسازگار اولیه هم باید توجه کرد.
 • بررسی رابطه میزان افسردگی با سیستم های مغزی رفتاری و خود پنداره در بین دانش آموزان دختر دوره متوسطه ناحیه یک شهر ارومیه

  نوع پذیرش : Oral
  نویسنده مسئول : آزاده غنی زاده
  سایر نویسندگان : محمد حافظ نیا* ، اسداله مالکی ، حسن حسن زاده ، حسین حسن زاده ، آرزو غنی زاده ، آزاده غنی زاده ، نجیبه رضایی
 • چکیده مقاله:
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سیستم های مغزی رفتاری و خود پنداره با میزان افسردگی در بین دانش آموزان دختر دوره متوسطه ناحیه یک شهر ارومیه انجام شد. روش ها: جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر دور دوم مقطع متوسطه ناحیه یک شهر ارومیه در سال تحصیلی 96-95 تشکیل دادند که حجم آماری مطالعه به تعداد 300 نفر دانش آموزان دختر بودند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سیستهای مغزی رفتاری گری (1990) ، خودپنداره بک(1987) ،افسردگی بک(1992) استفاده شده روایی و پایایی پرسشنامه نیز در این تحقیق به روش الفای کرانباخ بررسی گردید. و جهت تحلیل داده از آزمون آماری ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج: یافته های تحقیق نشان داد که بین متنغیرهای پیش بین( سیستم های مغزی رفتاری و خودپنداره) با متغیر ملاک (میزان افسردگی) رابطه وجود دارد (P<0/001 ). بحث و نتیجه گیری: بنابراین می توان گفت که عوامل شخصیتی در بروز و میزان افسردگی دانش آموزان نقش تعدیل کننده دارند.
 • بررسی علل و آگاهی ازدواج سفید از دیدگاه جوانان دانشگاهی

  نوع پذیرش : Oral
  نویسنده مسئول : شادی تربیت نازلو
  سایر نویسندگان : شادی تربیت نازلو - صالح سلیمی - سحر کاظمی
 • چکیده مقاله:
  بررسی علل و آگاهی ازدواج سفید از دیدگاه جوانان دانشگاهی مقدمه و هدف: پیوندی غیرقانونی و غیررسمی، با عنوان ازدواج سفید در جهان مخصوصاٌ در کشورهای غربی رو به افزایش بوده و در ایران نیز به عنوان پدیده ای نوظهور نوعی آسیب اجتماعی است که پیامد های خطرناکی خواهد داشت. این مطالعه با هدف تعیین علل و آگاهی ازدواج سفید از دیدگاه جوانان دانشگاهی انجام گرفته است. مواد و روش: مطالعه توصیفی بر روی 110 نفر دانشجو در رشته های مختلف در دانشگاه آزاد از طریق نمونه گیری تصادفی انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه محقق ساخته در دو بخش اطلاعات دموگرافیک (19 سوال) و علل و آگاهی از ازدواج سفید (20سوال) که بر مبنای لیکرت پنج گزینه¬ای بود. روایی پرسشنامه توسط چند نفر از اساتید دانشگاه و پایایی با آلفای کرونباخ 78 /0 ارزیابی شد. داده ها با استفاده از نرم افزار Spss شماره21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: بر طبق نتایج حاصل از مطالعه، در بین افراد شرکت کننده 1/44 درصد مذکر و 9/55 درصد مونث می باشند که در این بین 4/87 درصد مجرد و بیشترین درصد سنی نیز شامل گروه سنی اول ۱۷-۲۲ (7/66) می باشد. در این مطالعه از بین شرکت کنندگان 8/46 درصد نسبت به تعریف ازدواج سفید آگاهی داشته و 2/53 درصد آگاهی نداشته اند. از نظر دانشجویان تقریبا همه موارد علل ازدواج سفید مهم بوده اند و مهم ترین علل شامل تنوع طلبی افراد با میانگین 77/7 ،گرایش به مدرنیته و تجددگرایی 38/7 ،تغییر در سبک و شیوه زندگی 8/7 است. با تمام اوصاف6/12درصد از افراد نگرش مثبت و 4/87 درصد نگرش منفی به این پدیده دارند. نتیجه¬گیری: نتایج موجود حاکی از ایجاد دیدگاه جدید و رو به رشد مخصوصا در بین جوانان در سطح دانشگاه شده است که پدیده در بین افراد مجرد سبب تجردگرایی و از هم پاشی بنیان خوانواده می شود. با توجه به بررسی علل در ایم مطالعه، نیاز به صرف هزینه و انرژی از جانب مسئولین کشوری دارد. کلید واژه: ازدواج سفید، دانشجویان، آگاهی