ارتباط با ما

شماره  تماس :

04432759180 داخلی 

147

173 

121خانم دکتر رضایی  09144419489

خانم عظیم پور 09143482081

ایمیل همایش

2youth-health@iaurmia.ac.ir

لینک همایش 

conf.iaurmia.ac.ir

آدرس:

ارومیه کیلومتر 2 جاده فرودگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه  دانشکده پرستاری و مامایی