راهنمای ارسال مقاله


نویسنده محترم لطفا چکیده و مقاله خود را به روش زیر آماده و ارسال نمائید:

فرم ثبت نام در سیستم وب سایت را پر نموده و رمز عبور برای ورود به صفحه شخصی را تعریف نمایید.پس از تایید ثبت نام، با نام کاربری که در واقع همان کد ملی شما می باشد و رمز عبور تعریف شده خودتان وارد صفحه کاربری شویدچکیده  مقاله خود را با فرمت ذکر شده در قسمت فرمت ارسال مقاله  بارگذاری نموده و یک نسخه ازآن را به ایمیل همایش ارسال نمایید

ایمیل همایش جهت ارسال مقاله :

2youth-health@iaurmia.ac.ir