فرمت ارسال مقاله


 متن مقاله در نرم افزار "Word 2007" تايپ شود.

  مقالات بايستي در دو فرمت "Word" و "Pdfارسال گردند.عنوان ‌چکیده مقاله براي همایش سالیانه بهداشت و سلامت جوانان (B Nazanin 16)

نویسنده اول*1،نویسنده دوم2، نویسنده سوم3 ،.........بافونت B Nazanin و اندازه 10

نویسندگان به ترتیب با شماره مشخص شوند.  نویسنده مسوول  را با علامت underline مشخص کنید

محل کار نویسندگان با ذکر شماره اختصاص یافته به هر نویسنده بافونت B Nazanin و اندازه 10

پست الکترونیکی نویسندگان با ذکر شماره اختصاص یافته به هر نویسنده با فونت Times New Roman و اندازه 8

 

 


اين چکيده شامل خلاصه‌اي از نتايج تجربي يا نظري حاصل از کار تحقيقاتي شما است. محتواي اين بخش نبايد از 350 کلمه تجاوز نمايد. از بحث‌های کلي و مقدماتي در چکيده پرهيز شده و نتیجه نهایی و ابتکار مقاله مطرح شود. از ارجاع به مراجع در بخش چکيده پرهيز شود. براي اين‌که تعداد کلمات چکيده را بدون شمارش معمولي تشخيص دهيد می‌توانید از ابزارهای موجود در Word 2007 استفاده کنید. چکیده مقاله به صورت ساختار یافته (دارای مقدمه، روش‌ها، نتایج و بحث و نتیجه‌گیری) باشد. تمامی متن چکیده با قلم Nazanin 13 و یا Times New Roman 11 و عناوین "مقدمه"، "روش‌ها"، "نتایج" و "بحث و نتیجه‌گیری" با قلم Nazanin Bold 12 نگاشته شوند.

 
اجزای چکیده ساختار یافته شامل موارد زیر است:

مقدمه: شامل سوال اصلی و هدف از انجام مطالعه است

روش‌ها: شامل روش مطالعه، نحوه نمونه‌گیری، مشخصات نمونه‌های شرکت کننده در مطالعه، محل انجام مطالعه و توضیح پیامدهای مورد مطالعه است

نتایج: شامل خلاصه اطلاعات و داده‌های مهم است

بحث و نتیجه‌گیری: شامل خلاصه‌ای از تفسیر یافته‌ها، مقایسه یافته‌های مطالعه با نتایج مطالعات مشابه، توضیح کاربرد احتمالی نتایج برای ارائه خدمات و تحقیقات در آینده و نتیجه نهائی است

بین چکیده و کلید واژه یک خط فاصله باشد

كليد واژه- حداکثر چهار يا پنج واژه کليدي مرتبط با مقاله را به ‌ترتيب الفبا، به طوري كه‌ با‌ كاما از هم‌ جدا شده‌ باشند، ذکر کنيد.