راهنمای ثبت نام

فرم ثبت نام در سیستم وب سایت را پر نموده و رمز عبور برای ورود به صفحه شخصی را تعریف نمایید.

پس از تایید ثبت نام، با نام کاربری که در واقع همان کد ملی شما می باشد و رمز عبور تعریف شده خودتان وارد صفحه کاربری شوید

لینک فرم ثبت نام در همایش