محورهای اصلی همایش


         محورهای اصلی همایش

-         سلامت روانی جوانان

-         سلامت معنوی جوانان

-         تغذیه،ورزش ،تندرستی و سلامت جسمانی و روانی

-         اعتیاد،خودکشی و رفتارهای پر خطر در جوانان

-         استرس،اضطراب و اختلالات روان تنی در جوانان

-         بهداشت بلوغ

-         بهداشت و سلامت جنسی

-         بهداشت باروری

-         ازدواج و سلامت جوانان

-         کار، امنیت شغلی، سلامت

-         رفتارهای ارتقا دهنده سلامت

-         سلامت جوانان، پیشرفت تحصیلی، جامعه سالم

-         دانشگاه سالم - سلامت جوانان

-         سلامت زنان

-         بهداشت روانی جوانان در اسلام

-         جوان و سلامت جامعه

-         ملاحظات روان شناختی در بیماریهای جسمی