آرشیو وب سایت همایش های دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

اخبار و رخدادهای سایت

شروع ثبت مقالات در اولین همایش ملی روانشناسی اجتماعی و رفتار شهروندی

ثبت مقالات در اولین همایش ملی روانشناسی اجتماعی و رفتار شهروندی شروع شد. محققان می توانند از طریق سایت اختصاصی همایش اقدام به ارسال مقالات خود نمایند.

شروع ثبت مقالات در اولین همایش ملی روانشناسی اجتماعی و رفتار شهروندی

ثبت مقالات در اولین همایش ملی روانشناسی اجتماعی و رفتار شهروندی شروع شد. محققان می توانند از طریق سایت اختصاصی همایش اقدام به ارسال مقالات خود نمایند.