آرشیو وب سایت رویداد های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

اخبار و رخدادهای سایت

به اطلاع محققان عزیز می رساند ثبت نام نهایی در اولین همایش ملی روانشناسی اجتماعی و رفتار شهروندی، به منزله پرداخت هزینه ثبت نام است. لذا مطابق مصوبه معاونت محترم پژوهشی دانشگاه، هزینه هر مقاله یک میلیون ریال ( یکصد هزار تومان) و هزینه مقالات دوم و سوم هر نویسنده با 25 درصد تخفیف یعنی 750 هزار ریال( 75 هزار تومان) است. لازم است نویسندگان محترم مقالات این هزینه را به حساب شماره 0108633727007 به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه واریز نموده و تصویر فیش واریزی را به آدرس ایمیل همایش ارسال نمایند.

به اطلاع محققان عزیز می رساند ثبت نام نهایی در اولین همایش ملی روانشناسی اجتماعی و رفتار شهروندی، به منزله پرداخت هزینه ثبت نام است. لذا مطابق مصوبه معاونت محترم پژوهشی دانشگاه، هزینه هر مقاله یک میلیون ریال ( یکصد هزار تومان) و هزینه مقالات دوم و سوم هر نویسنده با 25 درصد تخفیف یعنی 750 هزار ریال( 75 هزار تومان) است. لازم است نویسندگان محترم مقالات این هزینه را به حساب شماره 0108633727007 به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه واریز نموده و تصویر فیش واریزی را به آدرس ایمیل همایش ارسال نمایند. آدرس ایمیل همایش: conf.psychology@iaurmia.ac.ir

شروع ثبت مقالات در اولین همایش ملی روانشناسی اجتماعی و رفتار شهروندی

ثبت مقالات در اولین همایش ملی روانشناسی اجتماعی و رفتار شهروندی شروع شد. محققان می توانند از طریق سایت اختصاصی همایش اقدام به ارسال مقالات خود نمایند.

شروع ثبت مقالات در اولین همایش ملی روانشناسی اجتماعی و رفتار شهروندی

ثبت مقالات در اولین همایش ملی روانشناسی اجتماعی و رفتار شهروندی شروع شد. محققان می توانند از طریق سایت اختصاصی همایش اقدام به ارسال مقالات خود نمایند.