گروههای دوره EPT
برگزاری دوره در دو گروه  برگزار خواهد گردید که شرکت کننده فقط در یک گروه شرکت خواهد کرد.گروه یک : شنبه ها و دوشنبه ها

گروه دو : یکشنبه ها و سه شنبه ها
ساعات : کلاس اول 16/30- 15

           کلاس دوم  18/15- 16/45